Zootechnika

Zootechnika (slovo pocházející z řečtiny znamená umění chovat zvířata) je zemědělský obor zabývající se chovem zvířat. Člověk se věnuje chovu zvířat již mnoho tisíc let, tedy od doby, kdy byla první zvířata domestikována.

Význam slova

Jak už bylo zmíněno výše, slovo zootechnika pochází z řečtiny a znamená znalost chovat zvířata. Synonymem chovu zvířat je pak živočišná výroba. Např. na středních a vysokých školách zemědělských se tento předmět nazývá zootechnika, obecná zootechnika, speciální zootechnika, živočišná výroba či chov zvířat.

Historie

Za zakladatele 'zootechniky' jako vědního oboru v Čechách se považuje František Bílek, který v roce 1933 specifikoval obor jako „nauku pojednávající o chovu a produkci domácích zvířat“.

Rozdělení

Zootechniku dělíme primárně na obecnou (tedy popisnou) a speciální (tedy praktickou). Obecná zootechnika pracuje se znalostmi ze zoologie, anatomie, embryologie, fyziologie (výživy zvířat), patologie, genetiky; matematikystatistiky a zkoumá původ plemen (plemeno je základním taxonem zootechniky); morfologické, fyziologické a psychologické vlastnosti zvířat a metody plemenitby (tedy šlechtění zvířat). Speciální zootechnika pak zvyšuje užitkovost zvířat a uplatňuje přitom poznatků obecné zootechniky v praxi. Dbá také na zdraví zvířat, udržování ekologické rovnováhy a svoji vlastní ekonomičnost.

Význam chovu zvířat

Sledují se tři základní významy. Jedná se primárně o funkci výživy obyvatel (produkty: mléko, maso, vejce, tuk, med), dále o zdroj surovin (např. kůže, srst, peří, kosti, vosk, hedvábí), využití energie zvířat (zvířata využívána k tahu většinou v chudších zemích) a ekologická funkce (produkce chlévské mrvy, přirozený okus a sešlap pastvin). Na závěr je nutné připomenout, že zootechnika nesmí chápat zvíře jako výrobní prostředek, ale jako živou bytost.

Prvky obecné zootechniky

 • Domestikace zvířat
 • Zootechnická taxonomie
 • Posuzování exteriéru
 • Fyziologie zvířat
 • Etologie
 • Welfare zvířat
 • Rozmnožování a plodnost zvířat
 • Růst a vývoj zvířat
 • Produkce masa
 • Produkce mléka
 • Produkce vajec
 • Produkce textilních materiálů
 • Produkce kůže a kožešiny
 • Produkce tuku
 • Produkce medu
 • Produkce šlechtitelského materiálu – šlechtění zvířat

Externí odkazy

Zdroj