Gymnázium

Gymnázium poskytuje formální vzdělávání a je v České republice jedním ze tří hlavních druhů středních škol poskytujících všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Hlavním cílem gymnázií je příprava studentů ke studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole, na které odchází v průměru více než 90 % absolventů. V České republice je tento typ střední školy poměrně populární a každý rok na něj odchází přibližně 21 % absolventů základních škol v porovnání se 41 % odcházejících na střední odborné školy a 38 % odcházejících na střední odborná učiliště. Největším gymnáziem v České republice je Gymnázium Olomouc-Hejčín.

Původ slova gymnázium a jeho význam ve vybraných státech

Gymnázium (též gymnasium) je označení pro školy středního vzdělání v některých částech Evropy. Tento název pochází z řeckého „γυμνασιον“ (gymnasion) a ve starém Řecku označoval prostory, ve kterých se vzdělávali mladí muži – zejména tělesně, ale i duševně. Řecké gymnasion je odvozeno ze slova gymnos, česky nahý, jelikož při části výuky za starého Řecka žáci nepoužívali oděv.

Francouzština (gymnase) s angličtinou (gymnasium) převzaly z latiny (gymnasium) označení výlučně pro tělocvičnu (s výjimkou francouzsky mluvící části Švýcarska). V tomto smyslu přešlo slovo gymnasium i do pojmu gymnastika.

V německy mluvících zemích, ve Skandinávii, Finsku, zemích Beneluxu a dokonce i ve francouzsky mluvící části Švýcarska jsou gymnázia střední školy připravující studenty na vyšší vzdělání na univerzitách a polytechnikách (vysokých školách). Označení v tomto smyslu je možné sledovat od doby reformace v 16. století.

V Itálii gymnázium označuje první dva roky klasického lycea, střední školy specializované na studium klasických jazyků latiny a řečtiny jako i literatury, případně i dalších moderních jazyků.

V Polsku tříleté gimnazjum víceméně odpovídá českému druhému stupni základní školy, kdežto tříleté liceum českému gymnáziu zakončenému maturitou, viz polské školství. Od školního roku 2017/2018 byla gymnázia v Polsku zrušena. Systém nově funguje jako osmiletá základní škola a na ní navazující čtyřletá lycea.

Současnost

Členění českých gymnázií

Gymnázia můžeme členit podle počtu let studia na čtyřletá; šestiletá a osmiletá (víceletá).

Čtyřleté gymnázium
Čtyřleté gymnázium je nejkratší formou gymnázií. Jak už název napovídá, studium trvá čtyři roky a žáci na tuto školu nastupují po ukončení 9. ročníku základní školy. Na tento typ studia je ročně přijato okolo 12 % absolventů základních škol.
Šestileté gymnázium
Šestileté gymnázium je formou studia v délce šesti let. Žáci na tuto školu mohou odejít již ze 7. třídy základní školy. Tento typ studia není příliš rozšířený a umožňuje studium pouze přibližně 2 % žáků.
Osmileté gymnázium
Osmileté gymnázium je nejdelší formou s délkou trvání osmi let a zajišťuje celé sekundární vzdělávání. Žáci základních škol mohou na tuto školu odejít po absolvování 5. ročníku, přičemž první čtyři ročníky studia se nazývají nižší gymnázium a představují dokončení povinné školní docházky, zbývající čtyři ročníky se pak nazývají vyšší gymnázium. Na tento typ střední školy odchází přibližně 10 % žáků základních škol.[zdroj?][kdy?]

Přijímací řízení

Přijímací řízení na gymnázium mívá většinou formu přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, na některých gymnáziích pouze z českého jazyka a matematiky. Řada gymnázií používala ke zkouškám testy vypracované společností Scio. Jako další kritérium hodnocení uchazečů mohou být zohledněny výsledky předchozího vzdělávání, popřípadě je žákům s výbornými známkami ze základní školy přijímací zkouška částečně nebo zcela odpuštěna (detailní podmínky přijetí poskytuje většina škol na svých webových stránkách). Ve školním roce 2014/2015 byla většina škol přihlášena do hromadného testování společnosti CERMAT. Tyto zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Konají se po celém Česku ve stejný den.

Jednotná přijímací zkouška CERMAT prokázala, že kvalita uchazečů je značně vyšší než u jiných typů škol. V přijímací zkoušce CERMAT 2018 z českého jazyka dosáhlo skóre alespoň 64 % plných 84 % uchazečů o přijetí na 4leté gymnázium, oproti 42 % uchazečů o přijetí na SOŠ, a 16 % uchazečů o přijetí na odborné učiliště. Obdobný rozdíl byl patrný i u testu z matematiky: hranici 36 % překročilo 80 % uchazečů o přijetí na gymnázium, 46 % uchazečů o SOŠ, a 28 % uchazečů o přijetí na učiliště.[1]

Historie

Gymnázia v českých zemích podle roku vzniku

Školy jsou uvedeny pod současným názvem gymnázium. V letech 1953 až 1960 byly školy poskytující všeobecné vyšší vzdělání tříleté a nazývaly se jedenáctiletá střední škola (JSŠ), poté střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). Podle zákona č. 168/1968 Sb. (Zákon o gymnasiích)[2] byla od školního roku 1969/1970 znovu zavedena čtyřletá gymnázia místo dosavadních tříletých SVVŠ.[3] Níže uvedené dnešní názvy některých gymnázií tedy neodpovídají jejich názvům užívaným v letech 1953–1968.

Částečný seznam

Odkazy

Reference

  1. Jednotná přijímací zkouška 2018 – analýza výsledků [online]. CERMAT, 2018 [cit. 2021-02-02]. Dostupné online. 
  2. Zákon č. 168/1968 Sb., o gymnasiích. In: Sbírka zákonů. 3. 2. 1968, částka 46. /sb46-68.pdf PDF online. ISSN 0322-8037 Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online. Zrušeno k 19780901a1. září 1978.
  3. Archiv hl. m. Prahy: Soustava škol
  4. Historie školy
  5. Turistický portál Velké Meziříčí [online]. Turistické informační centrum [cit. 2015-06-24]. Kapitola Školy. Dostupné online. 
  6. Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahr 1789, s. 76
  7. SADOVSKA. Historie gymnázia ve Strážnici [online]. [cit. 2016-09-18]. Dostupné online. 
  8. Letohradské soukromé gymnázium

Související články

Externí odkazy

Zdroj