Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky
Sídlo GA ČR v Praze (Hadovka Office Park)
Sídlo GA ČR v Praze (Hadovka Office Park)
Vznik 1993
Právní forma organizační složka státu
Sídlo Evropská 2589/33b, Praha, 160 00, Česko
Souřadnice
Oficiální web gacr.cz
Datová schránka a8uadk4
IČO 48549037 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je státní instituce podporující základní výzkum napříč všemi vědními obory, a to výhradně z veřejných prostředků. Svoji činnost zahájila v roce 1993. Nejdříve sídlila v Akademii věd na Národní třídě, od roku 2009 působí v pronajatých prostorech na Evropské třídě.[1] Každoročně uděluje v rámci vyhlášených programů na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Financuje rovněž mezinárodní vědecké projekty. Jde o jedinou organizaci tohoto typu s tímto posláním v České republice. V roce 2018 vydala na podporu pokračujících grantů z minulých let 4,223 mld Kč, na podporu nově schválených projektů 1,347 mld Kč.

Právní postavení GA ČR

GA ČR je organizační složka státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Samostatně hospodaří s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými přímo ze státního rozpočtu.

Hlavní cíle GA ČR

 • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
 • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
 • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
 • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
 • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

Organizační struktura GA ČR

Orgány GA ČR tvoří předseda, předsednictvo, vědecká rada a kontrolní rada. Poradními orgány předsednictva jsou oborové komise a expertními orgány oborových komisí jsou hodnoticí panely. Činnost GA ČR po organizační a administrativní stránce zajišťuje Kancelář GA ČR.

Předsednictvo GA ČR

Předsednictvo je výkonným orgánem GA ČR, má pět členů včetně předsedy. Je jmenováno vládou ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda.

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

Vědecká rada GA ČR

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem GA ČR. Má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

Kontrolní rada GA ČR

Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

Kontrolní rada kontroluje rozdělování finančních prostředků GA ČR, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu a předkládá stanoviska předsednictvu, pro které jsou závazná.

Oborové komise a panely

Oborové komise jsou stálými odbornými poradními orgány předsednictva. Jejich hlavním úkolem je hodnocení návrhů grantových projektů a hodnocení řešení udělených projektů. Mají 10–20 členů, odborníků v dané vědní oblasti.

Hodnoticí panely jsou expertními orgány oborových komisí. Vypracovávají interní posudky návrhů projektů, připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí. Celkový počet panelů je 39.

Kancelář GA ČR

Kancelář v souladu se Statutem GA ČR zajišťuje podle pokynů předsedy odborné, ekonomické, kontrolní, organizační a správní úkony vyplývající z činností realizovaných GA ČR. Zejména pak připravuje podklady pro jednání hodnoticích panelů, oborových a případně dalších komisí GA ČR, vědecké rady GA ČR, kontrolní rady GA ČR a předsednictva GA ČR; sestavuje návrh rozpočtu GA ČR a schválený rozpočet podle pokynů předsedy spravuje; sestavuje závěrečný účet kapitoly GA ČR; shromažďuje návrhy grantových projektů, vytváří a spravuje databázi projektů a oponentů; organizačně zajišťuje spolupráci GA ČR s partnerskými organizacemi v ČR působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; o činnosti GA ČR informuje veřejnost. Kancelář řídí ředitel Kanceláře jmenovaný a odvolávaný předsedou GA ČR.

Typy grantových projektů

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení těchto typů grantových projektů:

 • standardní grantové projekty - projekty uskutečňované renomovanými badateli a výzkumnými týmy se zaměřením na základní výzkum;
 • juniorské projekty - projekty zaměřeny na vytváření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky (pracovní tým) a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR;
 • mezinárodní grantové projekty (bilaterální) - projekty zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur; GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s těmito partnerskými organizacemi:
  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
  • National Research Foundation of Korea (NRF), Korea
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan;
 • mezinárodní grantové projekty (LA granty) - projekty zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; jejich hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá. GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko;
 • postdoktorské projekty - projekty na podporu projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků (od roku 2014 se nové soutěže již nevyhlašují);
 • projekty na podporu excelence v základním výzkumu - projekty zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR (první veřejná soutěž byla vyhlášena v roce 2011, druhá a zároveň poslední veřejná soutěž byla vyhlášena v roce 2013).

Návrhy uvedených typů projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu. Délka trvání projektů je 2–3 roky.Téma projektu volí navrhovatel.

Mezinárodní aktivity

Jednou z dlouhodobých priorit GA ČR je udržování a další rozvoj aktivit na poli mezinárodní spolupráce. Na globální úrovni je mezinárodní spolupráce realizována v rámci členství GA ČR v Global Research Council (GRC), na celoevropské úrovni potom zejména na základě členství v nadnárodních organizacích European Science Foundation (ESF) a Science Europe (SE). Na základě bilaterálních dohod GA ČR úzce spolupracuje s Jižní Koreou, Tchaj-wanem, NěmeckemRakouskem.

Odkazy

Reference

 1. NEŠPOR, Zdeněk R. Grantová agentura České republiky - Sociologická encyklopedie [online]. Sociologický ústav Akademie věd České republiky [cit. 2020-06-24]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj