Česká hlava

Česká hlava je nejvyšší české vědecké vyznamenání.[1] Původně představovalo soukromou iniciativu na podporu vědecké a technické inteligence v Česku, založenou v roce 2002.

Hlavním cílem projektu je popularizace vědy a techniky spolu se zvyšováním všeobecné prestiže těchto oborů. K projektu se později připojily i státní organizace, takže dnes probíhá mnoho z pořádaných akcí ve spolupráci např. s Ministerstvem školství, Akademií věd či Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Každoroční vědecké konference

Projekt Česká hlava organizuje každoročně vědecko-průmyslové fórum, které slouží k setkávání a diskusi mezi zástupci státu, vědecké komunity a průmyslu. Řečníky jsou zpravidla významné osobnosti těchto oborů včetně nositelů Nobelových cen.

Udílení cen České hlavy

Kromě jiných akcí jsou také udělovány jednou do roka v rámci slavnostního večera ocenění České hlavy – nejprestižnějším oceněním je Národní cena vlády České republiky Česká hlava spojená s mimořádnou finanční odměnou. Kromě této ceny za celoživotní přínos je udíleno také mnoho menších cen, obvykle spojených se sponzory těchto ocenění (např. INVENCE, cena Škody Auto, a. s. či DOCTORANDUS, cena Siemens za inovativní přístup).

Česká hlava je původní soukromý projekt, jež vznikl v roce 2002 s cílem popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. U jeho vzniku stáli mimo zakladatelů též intelektuálové z veřejného života v čele se spisovatelem Arnoštem Lustigem, či profesorkou Evou Sykovou.

V rámci tohoto projektu jsou každoročně oceňovány nejlepší výsledky vědeckých prací, které realizovaly čeští vědci, výzkumníci, ale i studenti. Ceny pro ty nejlepší jsou dotovány částkou v celkové hodnotě téměř dvou miliónů korun a jejich předávání je vysíláno Českou televizí. Historicky se k tomuto projektu připojili též některé státní organizace (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Akademie věd, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy atd.), které tak potvrdili opodstatněnost a prestiž tohoto projektu, kterému se v mediích začalo lidově přezdívat „Česká nobelovka“.

V roce 2006 se k projektu připojil též Úřad vlády České republiky, a vznikla tak nejprestižnější cena pro českého vědce, Národní cena vlády Česká hlava. Laureát této ceny je odměněn částkou 1 milión korun.

Projekt Česká hlava má též několik podprojektů, z nichž České hlavičky jsou zaměřeny na podporu, propagaci a především motivaci středoškolských studentů, kteří mají mimořádné výsledky v oblasti přírodních a technických oborů. Cílem tohoto projektu je ocenit ty, kteří se již v mladém věku věnují těmto oborům a mají za sebou kvalitní výsledky. Nedílnou součástí je též pomoc v budování jejich vědecké kariéry a otevření dalších možností ve studiu, dalším výzkumu, či uplatnění v soukromých společnostech.

Machři roku

Machři roku je projekt na podporu a obnovení prestiže odborného školství, které se v posledních dvou dekádách dostává do existenčních problémů, což má dopad i na průmyslová odvětví. Ústředním bodem tohoto projektu je pak každoroční celostátní setkání učňovské mládeže, odborných sdružení, cechů, škol, ale i soukromých firem z různých odvětví. V rámci tohoto setkání, které se vždy koná v jednom z krajských měst (střídavě Čechy, Morava, Slezsko) je pořádána soutěž v několika řemeslných oborech, výstava řemesel s praktickými ukázkami, ale i představení nejnovějších technologií z průmyslové oblasti.

Česká hlava

Národní cena vlády Česká hlava

Cena udělována vládou ČR za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji – finanční ocenění 1 milion Kč.

Invence, cena Kapsch

Cena se uděluje za objev či mimořádný počin, uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi – finanční odměna 300 000 Kč.

Patria, cena Veolia Voda

Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jež působila v zahraničí a jejíž mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či v oblasti technologických inovací nebo jejíž odborné či manažerské kvality se úspěšně prosadily v zahraničí v posledních několika letech – finanční odměna 200 000 Kč.

Industrie, cena MPO

Cena se uděluje tuzemské nebo zahraniční firmě, působící v ČR, která v uplynulých několika letech realizovala nejvýraznější novou technologii či výrobek na území ČR.

Doctorandus, cena Skupiny ČEZ

Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu – finanční odměna 100 000 Kč.

Gaudeamus, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu – finanční odměna 60 000 Kč.

Odborná porota

Roku 2017 byla odborná komise v následujícím složení:[2]

 • Prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr. h. c. – Vysoká škola ekonomická v Praze, předseda odborné poroty
 • Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. – biochemik, předseda Učené společnosti České republiky
 • Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych – Národní ústav duševního zdraví
 • Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. FRSC. – vedoucí v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
 • Ing. Zbyněk Frolík – generální ředitel L I N E T spol. s.r.o.
 • Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. – Matematický ústav UK
 • Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
 • Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. – Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, UK
 • Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – Neurochirurgická a neurologická klinika 1.LF UK a ÚVN
 • Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – vedoucí Ústavu Mechaniky, biomechaniky a mechatroniky ČVUT v Praze

Od roku 2002 do roku 2016 byla předsedkyní odborné komise Eva Syková a místopředsedou František Šmahel.[3][4]

České hlavičky

MERKUR, „Ekonomie a podnikání“, cena VŠE

Cena se uděluje za práce a projekty z oblasti ekonomie, podnikání a řízení, realizované nebo kompletně zpracované podnikatelské záměry, či za vědecké projekty z jiných oblastí, u kterých bude prokázán významný ekonomický efekt

 • finanční příspěvek 30 000 Kč.

GENUS, „Člověk a svět kolem něj“, cena EKOKOM

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti chemie, biochemie, biologie a zdravotnictví a za technologie či techniku zlepšující, nebo chránící životní prostředí

 • finanční příspěvek 30 000 Kč.

INGENIUM, „Svět počítačů a komunikace“ cena ABB

Cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky, programování a komunikace

 • finanční příspěvek 30 000 Kč.

FUTURA, „Řešení pro budoucnost“, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy

 • finanční příspěvek 30 000 Kč.

ABRAXAN, „Vstupenka do vědy“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Cena se uděluje žákům a studentům do 15 let věku za práce a projekty v nehumanitních oborech

 • finanční příspěvek 15 000 Kč.

Odborná komise

Držitelé Národní ceny

Rok držitel obor cena udělena za
2002 Karel Smetana
Jiří Labský
biologie využití polymerních nosičů keratinocytů pro krytí kožních defektů
2003 Zdeněk Herman fyzikální chemie studium dynamiky elementárních chemických reakcí iontů
2004 Jaroslav Němec jaderná energetika rozvoj jaderné energetiky v Československu/Česku[5]
2005 Armin Delong elektronová mikroskopie rozvoj elektronové mikroskopie v Československu a přenos oborového know-how do průmyslového využití[6]
2006 Jaroslav Kurzweil matematika příspěvek ke studiu teorie integrálních a diferenciálních rovnic
2007 Antonín Holý chemie vývoj nových preparátů využitelných v boji proti AIDS a dalším závažným chorobám
2008 Pavel Hobza chemie celoživotní dílo a výzkum ve výpočetní chemii – obor nekovalentní interakce a jejich aplikace na biologické problémy
2009 Josef Koutecký lékařství celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie
2010 Jan Svoboda virologie práce na objasnění životního cyklu retrovirů, čímž otevřel možnosti medicíny léčit mnohé zákeřné choroby.
2011 Petr Widimský lékařství intervenční léčbu akutního infarktu myokardu
2012 Pavel Klener lékařství průkopnictví v zavádění chemoterapie zhoubných nádorů do klinické praxe, její vysvětlování moderními poznatky molekulární biologie a založení této disciplíny v Československu.[7]
2013 František Šmahel historie výzkum husitského období českých dějin, jeho očišťování od nacionálních i politických kontextů, a příspěvek k poznání pozdně středověké střední Evropy[8]
2014 Emil Paleček biofyzikální chemie položení základů oboru elektrochemie nukleových kyselin[9]
2015 Martin Hilský anglistika překlad kompletního díla Williama Shakespeara do češtiny[1]
2016 Jiří Forejt genetika za celoživotní výzkum v oblasti myší genetiky[10]
2017 Petr Sommer archeologie za výzkum v oblasti středověku a církevní archeologie[11]
2018 Jaroslav Doležel botanika za celoživotní výzkum v oblasti genetiky rostlin[12]
2019 Miroslav Bárta egyptologie za výzkum starověkých civilizací[13][14]
2020 Václav Hořejší imunologie celoživotní přínos ve vědě
2021 Vladimír Kučera teorie systémů a automatického řízení celoživotní přínos ve vědě
2022 Petr Pyšek ekologie invazí celoživotní přínos ve vědě[15]
2023 Zuzana Moťovská lékařství celoživotní přínos na mezinárodní úrovni v oblasti kardiologie[16]

Odmítnutí ceny

Astrofyzik Jiří Grygar byl v roce 2009 oceněn Cenou předsedy Rady pro výzkum a vývoj a inovace za propagaci a popularizaci výzkumu a vývoje, kterou ovšem nepřijal. Své odmítnutí zdůvodnil slovy:

„Ta cena nese jméno Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která od července letošního roku soustavně poškozuje zájmy a dobré jméno Akademie věd České republiky, ve které pracuji. To je cena, kterou prostě nemohu přijmout.“

Jiří Grygar [17]

Odkazy

Reference

 1. a b Ocenění Česká hlava získá znalec Shakespeara, překladatel a anglista Martin Hilský [online]. Český rozhlas, 2015-10-03 [cit. 2015-11-03]. Dostupné online. 
 2. http://www.ceskahlava.cz/cz/odborna-komise-ceska-hlava/ Archivováno 30. 1. 2018 na Wayback Machine. – Odborná komise Česká hlava 2017
 3. http://www.ceskahlava.cz/cz/2002/odborna-komise-ceska-hlava/ Archivováno 20. 2. 2018 na Wayback Machine. – Odborná komise Česká hlava 2002
 4. http://www.ceskahlava.cz/cz/2016/odborna-komise-ceska-hlava/ Archivováno 20. 2. 2018 na Wayback Machine. – Odborná komise Česká hlava 2016
 5. Laureáti soutěže Česká hlava za rok 2004 in: Pelikán, akademický bulletin 2. lékařské fakulty UK, str. 9 (formát PDF)
 6. Armin Delong, světově uznávaný český vědec se konečně stal milionářem – radio.cz, 12. 1. 2006
 7. Česká hlava 2012? Národní Nobelovku dostal onkolog a hematolog Klener, iHNED.cz, 18.11.2012
 8. Vítězové Česká hlava 2013: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c. mult. Archivováno 5. 3. 2016 na Wayback Machine., Česká hlava, 2013
 9. Cenu Česká hlava dostane biochemik Paleček, schválila vláda. České noviny [online]. 2014-10-15. Dostupné online. 
 10. Cenu Česká hlava získá genetik Forejt, schválila jej vláda. www.vyzkum.cz. 2016-10-06. Dostupné online. 
 11. Letošní Česká hlava ocenila výzkum nemoci včel i úpravu proteinů. iDnes.cz. 2017-12-03. Dostupné online. 
 12. Letošní Česká hlava ocenila výzkum genetiky rostlin. iDnes.cz. 2018-12-12. 
 13. prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.[nedostupný zdroj]
 14. VĚDAVÝZKUM.CZ. Ceny Česká hlava za rok 2019 jsou předány. vedavyzkum.cz [online]. [cit. 2020-09-30]. Dostupné online. 
 15. https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Cenu-Ceska-hlava-prevzal-botanik-Petr-Pysek-odbornik-na-invazni-ekologii/
 16. Ocenění Česká hlava získala kardioložka Moťovská. Je první ženou, která cenu dostala. ČT24 [online]. Česká televize, 2023-11-24 [cit. 2023-11-26]. Dostupné online. 
 17. Astrofyzik Jiří Grygar odmítl cenu Česká hlava, Český rozhlas, 16.11.2009

Externí odkazy

Zdroj