Taxonomická kategorie

Kategorie, přesněji taxonomická kategorie (anglicky taxonomic rank), též klasifikační kategorie je abstraktní termín používaný v taxonomii (biologie). Obecně označuje postavení taxonu v taxonomické hierarchii, jinými slovy úroveň v hierarchické klasifikaci.

Mezinárodním kódu botanické nomenklatury a Mezinárodních pravidlech zoologické nomenklatury se označuje termínem klasifikační úroveň (anglicky rank). Anglický pojem „ranking“ pak znamená zařazení určitého taxonu do klasifikační (kategoriální) úrovně.

Taxony zařazené do určité kategorie jsou konkrétní skupiny skutečných organismů na nějaké klasifikační úrovni.

Zásadami pro pojmenování jednotlivých taxonů se zabývá biologická nomenklatura.

Základní taxonomické kategorie

Základní taxonomické kategorie vícejazyčně (zoologie a botanika)
česky latinsky anglicky německy španělsky francouzsky rusky japonsky
říše regnum kingdom Reich reino règne царство 界 (kai)
kmen1 phylum phylum Stamm filo phylum тип 門 (mon)
oddělení2 divisio division Abteilung división embranchement отдел 門 (mon)
třída classis class Klasse clase classe класс 綱 (kó)
řád ordo order Ordnung orden ordre отряд 目 (moku)
čeleď familia family Familie familia famille семейство 科 (ka)
rod genus genus Gattung género genre род 属 (zoku)
druh species species Art especie espèce вид 種 (šu)
Poznámky k tabulce
1 Používáno v zoologii, v botanice pravidly postaveno na roveň oddělení.
2 Preferováno v botanice před kategorií kmen, která je považována za identickou.

Pro meziúrovně, pokud jsou v daném taxonomickém systému potřeba, se zpravidla používají taxony odvozené předponami nad- (o jednu meziúroveň výše), pod-, infra- resp. parv- (o 1, 2 resp. 3 meziúrovně níže), tedy k úrovni řádu je běžných 5 meziúrovní: nadřád, řád, podřád, infrařád a parvřád. Specifickými běžně užívanými meziúrovněmi mezi čeledí a rodem jsou tribus, v botanice pak mezi rodem a druhem sekce a řada a mezi druhem a poddruhem agregát. Je možné se výjimečně setkat i s dalšími nestandardními meziúrovněmi (gigařád, megařád, grandřád/velkořád, nanořád, hypořád...).

Taxonomické kategorie pod úrovní druhu se liší u přírodních a chovných/kultivovaných jedinců:

 • Pro přírodní druhy jsou běžnými taxony rostlin a živočichů poddruh, varieta, podvarieta, forma a ráz.
 • Pro chovné živočichy je základní poddruhovou úrovní plemeno (rasa). Pro kultivované rostliny (i následně zplanělé) je základní poddruhovou úrovní kultivar, vyššími k ní pak skupina a grex.[1]
Při laickém použití často dochází k záměně poddruhových taxonů přírodně žijících/planých a chovných/kultivovaných živočichů a rostlin, což je z odborného hlediska chybné, neboť takové taxony mají odlišnou definici. Nejednoznačné jsou z téhož důvodu i některé české varianty názvů těchto taxonů – český název odrůda je například používán jak pro varietu, tak pro kultivar.
 • Nižší úrovně než plemeno a kultivar již zpravidla nemají jednoznačně definovanou a obecně platnou úroveň, ale závisejí na způsobu množení (patří sem např. chovy, klony, chiméry, hybridy, linie, multilinie, rodiny apod.)
 • Obecná prokaryotická a virologická taxonomická klasifikace končí úrovní druhu, případně poddruhu (jehož synonymem v bakteriologii je varieta). Nižší úrovně – sérotyp, genotyp, „strain“ (česky ráz či kmen, ale druhé označení je pro viry nesprávné, kmenem je „phylum“), kultura, subkultura, varianta a izolát), používané mikrobiologickými a lékařskými specialisty, již zpravidla nemají jednoznačně definovanou a obecně platnou úroveň.

Taxonomické kategorie používané pro klasifikaci jednotlivých skupin organismů definují příslušné kódy:

Příklad klasifikace člověka

Všechny taxonomické kategorie

V následující tabulce jsou uvedeny prakticky všechny používané taxonomické kategorie, včetně takových, které se dnes již nepoužívají, nejsou zakotveny v mezinárodních kódech nebo jsou ztotožněny co do hierarchického postavení s jinými kategoriemi.

Všechny taxonomické kategorie vícejazyčně (zoologie a botanika)
česky latinsky anglicky německy francouzsky japonsky poznámka
    superdomain        
doména regio domain Domäne domaine ドメイン  
    subdomain        
    infradomain        
soustava imperium empire   empire    
nadříše superregnum superkingdom     上界  
    suprakingdom        
    midkingdom     中界 (čúkai)  
říše regnum kingdom Reich règne 界 (kai)  
podříše subregnum subkingdom Unterreich sous-règne 亜界 (akai)  
    interkingdom        
„skupina kmenů“   branch        
    infrakingdom     下界  
nadkmen superphylum superphylum Stammgruppe, Überstamm super-phylum 上門  
    supraphylum        
    midphylum     中門  
kmen phylum phylum Stamm phylum 門 (mon)  
podkmen subphylum subphylum Unterstamm sous-phylum 亜門 (amon)  
infrakmen infraphylum infraphylum     下門  
oddělení1 divisio division Abteilung embranchement, division 門 (mon)  
pododdělení1 subdivisio subdivision Unterabteilung sous-embranchement 亜門 (amon)  
kruh claudius claudius        
nadtřída superclassis superclass Überklasse super-classe 上綱  
    Grade Reihe      
třída classis class Klasse classe 綱 (kó)  
podtřída subclassis subclass Unterklasse sous-classe 亜綱 (akó)  
infratřída   infraclass   infra-classe 下綱  
parvtřída parvclassis parvclass     小綱  
nadoddělení2 superdivisio superdivision Überabteilung super-embranchment 上門  
oddělení2 divisio division Abteilung embranchement, division 門 (mon)  
pododdělení2 subdivisio subdivision Unterabteilung sous-embranchement 亜門 (amon)  
část, sekce2 sectio section      
 2   subsection     亜節  
    group        
    subgroup        
nadlegie   superlegion     上団  
legie (legion) legio legion      
podlegion   sublegion     亜団  
infralegion   infralegion     下団  
nadkohorta supercohos supercohort     上区  
kohorta, četa cohors cohort      
podkohorta subcohors subcohort     亜区  
??? velkořád   magnorder     巨目  
nadřád superordo superorder Überordnung superordre 上目  
    series        
    subseries        
??? velkořád   grandorder     大目  
    gigaorder        
    megaorder        
    mirorder     中目  
řád ordo order Ordnung ordre 目 (moku)  
hyperřád hyperordo hyperorder        
podřád subordo suborder Unterordnung sous-ordre 亜目 (amoku)  
infrařád infraordo infraorder Infraordnung infraordre 下目  
    parvorder     小目  
falanga, (série) falanx          
kohorta cohors cohort     区 (ku)  
nadčeleď superfamilia superfamily Überfamilie superfamille 上科  
    family group        
čeleď familia family Familie famille 科 (ka)  
    subfamily group        
podčeleď subfamilia subfamily Unterfamilie sous-famille 亜科 (aka)  
    infrafamily     下科  
  supertribus supertribe     上族/上連  
tribus, seskupení (rodů), shluk tribus tribe Tribus tribu 族 (zoku)(živ.)
連 (ren)(rostl.)
 
podtribus, subtribus, podseskupení subtribus subtribe Subtribus sous-tribu 亜族/亜連  
    infratribe     下族/下連  
nadrod supergenus supergenus     上属  
    genus group        
rod genus genus Gattung genre 属 (zoku)  
podrod subgenus subgenus Untergattung sous-genre 亜属  
    infragenus     下属  
nadsekce1 supersectio supersection     上節  
sekce, částka1 sectio section   section  
podsekce1 subsectio subsection     亜節  
infrasekce1   infrasection     下節  
nadřada1   superseries        
řada1 series series   série    
podřada1   subseries        
 1   infraseries        
naddruh superspecies superspecies     上種  
komplex druhů   complex        
skupina druhů   species group        
podskupina druhů   species subgroup        
seskupení (druhů), agregát   aggregate        
synklepton            
druh species species Art espèce 種 (šu)  
    microspecies        
klepton klepton klepton        
seskupení (poddruhů), skupina poddruhů, agregát   aggregate        
poddruh subspecies subspecies Unterart (Rasse) sous-espèce 亜種  
    infraspecies     下種  
skupina            
hybrid (kříženec, míšenec, bastard) hybrid hybrid     雑種 (zaššu)  
convarieta convarietas convariety        
nadodrůda supervarietas supervariety        
varieta, odrůda = odrůda varietas variety Varietät variété 変種  
pododrůda subvarietas subvariety        
    infravariety        
natio natio          
nadforma superforma superform        
forma, morfa, tvar forma, morpha form Zuchtform forme 品種 (hinšu)  
podforma subforma subform        
    infraform        
skupina kultivarů   cultivar group        
kultivar (klon)   cultivar     栽培品種 (saibaihinšu)
園芸品種 (engeihinšu)
 
skupina plemen   group of breeds        
sekce plemen   section of breeds        
plemeno, rasa   breed, race        
ráz   strain        
aberace, odchylka aberratio aberration        
séroskupina            
sérotyp       sérovar    
biotyp       biovar    
patotyp       pathovar    
populace            
lusus lusus lusus        
Poznámky k tabulce
1 Zařazení v botanickém systému taxonomických kategorií.
2 Zařazení v zoologickém systému taxonomických kategorií.

Neklasifikovaný klad

V taxonomických systémech se někdy používá kategorie známá jako „neklasifikovaný“ nebo „nekategorizovaný“ taxon / klad (z angl. unranked taxa či unranked clade). Tato jednotka představuje taxonomickou skupinu, kterou z různých důvodů nelze zařadit do tradičního hierarchického taxonomického stromu s pouze omezeným množstvím taxonomických jednotek. Důvody mohou být různé – někdy např. není dostatek dat, jindy se může jednat o polyfyletickou skupinu.

Neklasifikované jednotky jsou záležitostí hlavně moderní taxonomie.[7][8] Výhodnou jejich použití je mj. vyhnutí se neustálému přesouvání a přejmenování taxonomických kategorií v případě, že je potřeba vtěsnat mezi taxonomické kategorie nový klad.[9] S neklasifikovanými jednotkami se pracuje mj. u návrhů nových klasifikačních systémů jako je PhyloCode.[10] K nevýhodám takových systémů patří potenciálně obrovský nárůst taxonů, jejich špatná porovnatelnost nebo nekonzistentní pojmenování.[11]

Reference

 1. a b BRICKELL, C. D., et al. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. S. 1–185. Scripta Horticulturae [online]. International Society for Horticultural Science, říjen 2009 [cit. 2017-01-19]. Svazek 151, čís. 10, s. 1–185. PDF pořízeném z originálu dne 2011-08-13. ISSN 1813-0694. (anglicky) 
 2. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017 [online]. Příprava vydání Turland, N. J.; Wiersema, J. H.; Barrie, F. R.; Greuter, W.; Hawksworth, D. L.; Herendeen, P. S.; Knapp, S.; Kusber, W.-H.; Li, D.-Z.; Marhold, K.; May, T. W.; McNeill, J.; Monro, A. M.; Prado, J.; Price, M. J.; Smith, G. F.. Glashütten: Koeltz Botanical Books, 2018-06-26. (Regnum Vegetabile 159). Dostupné online. PDF [1]. DOI 10.12705/Code.2018. (anglicky) 
 3. MAY, Tom W.; REDHEAD, Scott A.; BENSCH, Konstanze; HAWKSWORTH, David L.; LENDEMER, James; LOMBARD, Lorenzo; TURLAND, Nicholas J. Chapter F of the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants as approved by the 11th International Mycological Congress, San Juan, Puerto Rico, July 2018. IMA Fungus [online]. BioMed Central Ltd, part of Springer Nature, 27. prosinec 2019. Svazek 10, čís. 21. Dostupné online. ISSN 2210-6359. DOI 10.1186/s43008-019-0019-1. (anglicky) 
 4. International Commission on Zoological Nomenclature. International Code of Zoological Nomenclature [online]. Příprava vydání RIDE, W. D. L.; COGGER, H. G.; DUPUIS, C.; KRAUS, O.; MINELLI, A.; THOMPSON, F. C.; TUBBS, P. K.. 4.. vyd. The International Trust for Zoological Nomenclature, 1999, rev. 2012 [cit. 2020-09-05]. Dostupné online. ISBN 0-85301-006-4. (anglicky) 
 5. PARKER, Charles T.; TINDALL, Brian J.; GARRITY, George M. International Code of Nomenclature of Prokaryotes / Prokaryotic Code (2008 Revision). S. S1–S111. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology [online]. Microbiology Society, 11. leden 2019 [cit. 2020-10-21]. Svazek 69, čís. 1A, s. S1–S111. Dostupné online. ISSN 1466-5034. DOI 10.1099/ijsem.0.000778. PMID 26596770. (anglicky) 
 6. The International Code of Virus Classification and Nomenclature. Říjen, 2018. Hlava 3, oddíl IV, pravidlo 3.23, oddíl V, pravidla 3.27-2,28. Dostupné online Archivováno 31. 5. 2020 na Wayback Machine. (anglicky)
 7. GROVES, Colin. Time and taxonomy. Ludus Vitalis. 2019-05-31, roč. 9, čís. 15, s. 91–96. Dostupné online [cit. 2022-05-23]. ISSN 1133-5165. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 8. CANNATELLA, David C. Biota: The Biodiversity Database Manager.—Robert K. Colwell. 1996. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, xvi + 574 pp. + software. $125.00. ISBN 0-87893-128-7.. Systematic Biology. 1997-09-01, roč. 46, čís. 3, s. 574–575. Dostupné online [cit. 2022-05-23]. ISSN 1063-5157. DOI 10.1093/sysbio/46.3.574. 
 9. GUAYASAMIN, Juan M.; CASTROVIEJO-FISHER, Santiago; TRUEB, Linda. Phylogenetic systematics of Glassfrogs (Amphibia: Centrolenidae) and their sister taxon Allophryne ruthveni. Zootaxa. 2009-05-11, roč. 2100, čís. 1, s. 1–97. Dostupné online [cit. 2022-05-23]. ISSN 1175-5334. DOI 10.11646/zootaxa.2100.1.1. (anglicky) 
 10. CANTINO, Philip D.; DE QUEIROZ, Kevin. International Code of Phylogenetic Nomenclature Version 4c [online]. 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-03-04. (anglicky) 
 11. NIXON, Kevin C.; CARPENTER, James M.; STEVENSON, Dennis W. The PhyloCode Is Fatally Flawed, and the “Linnaean” System Can Easily Be Fixed. The Botanical Review. 2003-01, roč. 69, čís. 1, s. 111–120. [0111:TPIFFA2.0.CO;2 Dostupné online] [cit. 2022-05-23]. ISSN 0006-8101. DOI 10.1663/0006-8101(2003)069[0111:TPIFFA]2.0.CO;2. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy

Zdroj