Rektor Univerzity Karlovy

Rektor Univerzity Karlovy

Úřadující
prof. Milena Králíčková

od 1. února 2022

Sídlo Karolinum
Nominuje Akademický senát UK
Jmenuje prezident České republiky
Funkční období čtyřleté, nejvýše dvě za sebou
První ve funkci Jindřich z Etwatu neboli z Prenzlau, od 1366
Vytvoření Listina Karla IV.
7. dubna 1348
Webová stránka www.cuni.cz

Seznam rektorů
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Rektor Univerzity Karlovy je volený akademický orgán. Představuje hlavu celé univerzity a je ztělesněn osobou z její akademické obce. Současnou 509. rektorkou je od února 2022 profesorka Milena Králíčková jako první žena v této funkci od založení univerzity.

Historie

Rektor býval od středověku vrcholným reprezentantem volené univerzitní samosprávy. Z nejstaršího období existence pražské univerzity se nedochovaly rektorské úřední knihy. Z tohoto důvodu nejsou známa jména všech rektorů v předhusitském období.[1] Funkce rektora existovala snad již od založení univerzity a rektoři bývali po své volbě do úřadu uváděni ve svatovítské katedrále. Nesporně lze funkci rektora v Praze sledovat od roku 1358. První v pramenech jménem doložený rektor pražského vysokého učení byl roku 1366 Jindřich z Etwatu. Nejstarší doložená volba rektora se konala v roce 1368, kdy byl rektorem zvolen mistr Jindřich z Nanexen.[2]

Rektor byl původně volen na jeden rok. Od poloviny osmdesátých let 14. století byl volen jen na jeden semestr a volba probíhala vždy o svátcích sv. Jiří a sv. Havla, od roku 1403 první všední den po těchto svátcích. V době husitských válek se rektorský mandát opět prodloužil na rok a docházelo i k různým nepravidelnostem.[1]

Pravomoce

Rektor jedná za univerzitu navenek, činí rozhodnutí, kterými disponuje na základě vysokoškolského zákona České republiky. Je členem České konference rektorů.

Rektor jmenuje a odvolává děkany sedmnácti fakult univerzity, kvestora, prorektory, členy vědecké rady a disciplinární komise univerzity, předkládá rozpočet, výroční zprávu o hospodaření a hodnocení a vydává opatření.

Charakteristika

Rektora jmenuje a odvolává na návrh Akademického senátu Univerzity Karlovy prezident České republiky. Návrh na jmenování je předkládán prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který také navrhuje mzdu. Funkční období je čtyřleté a stejná osoba může funkci vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období.

Úřad výkonu funkce se nazývá rektorát a sídlí v Karolinu.

Kolegium rektorky

Kolegium rektorky představuje stálý poradní orgán rektora.[3]

 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka
  • MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – prorektor pro strategie a rozvoj
  • prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – prorektor pro informační technologie
  • doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – prorektor pro vnější vztahy
  • prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – prorektorka pro studijní záležitosti
  • prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. – prorektorka pro zahraniční záležitosti
  • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – prorektor pro koncepci a kvalitu studia
  • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – prorektor pro akademické kvalifikace
  • prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost
   • Ing. Lenka Henebergová – členka kolegia pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj
   • Mgr. et Mgr. David Hurný – člen kolegia pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků
   • Mgr. Jan Jindra – člen kolegia pro eGovernment a bezpečnost
   • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia pro 4EU+
   • Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA – člen kolegia pro znalostní a technologický transfer
   • ThLic. Mgr. Karolína Štauberová – zástupkyně studentů
   • Mgr. Martin Maňásek – kvestor
   • Mgr. Petra Štanclová – kancléřka Univerzity Karlovy
   • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy

Galerie

Inaugurace Mileny Králíčkové rektorkou Univerzity Karlovy v historickém Karolinu

Reference

 1. a b NODL, Martin. Volba rektora pražského vysokého učení. In: NODL, Martin; SOMMER, Petr. Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. S. 168.
 2. Dějiny Univerzity Karlovy I 1347/1348–1622. Praha: Karolinum, 1995. S. 61. 
 3. Kolegium rektora. Univerzita Karlova. Dostupné online [cit. 2020-10-27]. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj