Přírodopis

Učebnice přírodopisu z roku 1878

Přírodopis je souborné označení pro skupinu přírodních věd, které přímo zkoumají živou a neživou přírodu. V praxi je využití tohoto pojmu velmi široké a jeho významové chápání se v průběhu času vyvíjí. Termín přírodopis je obvykle chápaný jako podřazený termínu přírodověda. Oproti přírodovědě zahrnuje pouze vědy, které přímo popisují živou a neživou přírodu na Zemi (vynechává astronomii a geografii) a dále vynechává vědy pomocné, jako jsou fyzika a chemie.

Přírodopis jako soubor věd

Přírodopis zahrnuje následující vědy:

Přírodopis jako vyučovací předmět

Charakteristika předmětu přírodopis se vlivem změn v osnovách pro základní školy stále vyvíjí, v současné době si mohou jeho náplň stanovit jednotlivé školy samy. Předmět je vyučován na druhém stupni jako součást vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zčásti navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vyučovanou na 1. stupni.[1] Nahrazuje předmět přírodověda, od kterého se oddělují mimo jiné i fyzika a chemie.

Přírodopis je vyučován v 6. až 9. ročníku s obvyklou dotací 2 vyučovacích hodin týdně[p 1] a zahrnuje 8 následujících okruhů:[1]

  • Obecná biologie a genetika
  • Biologie hub
  • Biologie rostlin
  • Biologie živočichů
  • Biologie člověka
  • Neživá příroda
  • Základy ekologie
  • Praktické poznávání přírody[3]

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) oproti dřívějším osnovám nestanovuje jako stěžejní část vzdělávacího procesu učivo, ale tzv. očekávané výstupy. Těmito výstupy je myšlena činnost, kterou žák prokáže zvládnutí obsahu předmětu.[1]

Odkazy

Poznámky

  1. Pro předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie) je stanovena v rámci celého druhého stupně (6.–9. ročník) jako minimum dotace 22 hodin týdně.[2]

Reference

Externí odkazy

Zdroj