Mzda

Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci.[1] Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, tedy státním zaměstnancům a zaměstnancům ÚSC, příspěvkových organizací, školských právnických osob atd. Plat je obecně vyplácen z veřejných rozpočtů, mzda obecně z jakýchkoli peněz, úžeji, jako opak platu, pouze ze soukromých peněz.

Mzdový list

Za analytické účty k účtu 331-zaměstnanci se považují mzdové listy, které se vyhotovují pro každého zaměstnance na období jednoho roku. Pro daňové účely musí obsahovat základní údaje o zaměstnanci (např. jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, rodná čísla osob, na které uplatňují slevy na dani a jiné údaje) a za každý kalendářní měsíc údaje o:

 • počtu odpracovaných dnů a o dnech nemocí,
 • hrubé mzdě a jejich složkách,
 • sraženém pojistném sociální a zdravotní pojištění,
 • zdanitelnou mzdu pro výpočet zálohy na daň,
 • slevy na dani[2], např. na poplatníka, na děti a jiné slevy,
 • výši zálohy na daň před slevou a po slevě,
 • měsíčním daňovém bonusu a
 • čerpání dávek nemocenského pojištění a jiné údaje.

Složky mzdy

podle vlastností a definic
 • pevná složka – paušální velikost mzdy,
 • pohyblivá složka – jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky jsou povinné. Jedná se o práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce zaměstnance.
  • Prémie jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení motivace.
  • Odměny se vyplácejí jednorázově.
konkrétní složky mzdy

Druhy mezd

 • Časová mzda – mzdová forma, při níž je výdělek pracovníka závislý na množství odpracovaného času,
  • časová mzda prostá,
  • časová mzda diferencovaná.
 • Úkolová mzda – mzdová forma, kdy je výdělek závislý na počtu jednotek vykonané práce.
 • Podílová mzda – mzdová forma, která se uplatňuje v obchodních činnostech a některých službách. Podílová mzda je zcela nebo zčásti závislá na obratu nebo dosaženém zisku zaměstnavatele nebo jeho příslušné části.

Zpravidla, zejména u dlouhodobých zaměstnání, se kombinuje více složek mzdy podle uvedených druhů mezd (kombinovaná mzda).

Formy mzdy

Podklady pro výpočet mezd

Podklady pro výpočet měsíční mzdy (docházky pracovníků, neschopenky, potvrzení o ošetření člena rodiny, dovolenky a ostatní doklady nezbytné pro výpočet měsíční mzdy) se zpracovávají nejpozději poslední pracovní den příslušného měsíce.

Mzdy hrazené z grantů, výzkumných záměrů, účelových dotací a ostatních účelových prostředků se účtují zvlášť, a to případně i poměrná část mzdy dané osoby.

Výpočet

Superhrubá mzda (Mzdový náklad zaměstnavatele)

Tento pojem v minulosti označoval hrubou mzdu spolu s pojistným placeným zaměstnavatelem (24,8 % sociální a 9 % zdravotní). Z této mzdy se počítal daňový základ. V současnosti se superhrubá mzda nevyužívá.

Čistá mzda

výpočet

hrubá mzda - sociální zabezpečení 6,5 % - zdravotní pojištění 4,5 % - daň po slevě

Druhy mzdy

 • hrubá mzda = základní mzda + osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny + náhrada mzdy
 • čistá mzda = hrubá mzda - zákonné srážky (záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění)
 • částka k výplatě = čistá mzda - ostatní srážky (např. výživné, spoření) + náhrada mzdy za nemoc
 • dekretová mzda = hodnota tarifu + osobní ohodnocení zaměstnance

Daňové přiznání

Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob provádí zaměstnavatel při splnění zákonných podmínek. Někdy ale toto zúčtování daně zaměstnavatelem není ze zákona možné, a proto zaměstnanec sám podává daňové přiznání, kde uvádí příjem ze závislé činnosti, příjem z podnikání, příjem z kapitálového majetku, příjem z pronájmu a ostatní příjem.

Pojmy

Průměrná nominální mzda v ČR[3]
 • Čistá mzda je oproštěna od všech srážek ze mzdy (daň z příjmu, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění).
  • Reálná mzda je termín používaný k určení skutečné hodnoty mzdy, to znamená, co je možné za tuto mzdu si pořídit. Reálná mzda je vyjádřením poměru ceny životních potřeb k vyplácené peněžité odměně.
 • Hrubá mzda je odměna za práci před zdaněním, odpočty a daňovými bonusy.
  • Průměrná mzda je pojem používaný v statistice. Určuje se tak průměrný plat nebo mzda v daném oboru nebo oblasti (průměrná hrubá mzda v ČR činila k 1. čtvrtletí 2021 35 285 Kč)[4].
  • Minimální mzda[5] je nejnižší cena práce bez ohledu na její složitost, druh, množství a kvalitu, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout.
   • V ČR byla minimální mzda zavedena v roce 1991 a od 1.1. 1991 činila 2 000 Kč, tj. 10,80 Kč na hodinu a od té doby byla zhruba 20x navýšena[6]. S platností od 1. 1. 2021 je stanovena na 15 200 Kč, tj. 90,50 Kč na hodinu.[7]
  • Zaručená mzda[5] je obvykle vyšší než minimální mzda. Byla zavedena od 1. 1. 2007 podle § 112 odst. 1 zákoníku práce. Je to mzda, na kterou zaměstnanci vznikl nárok ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce (viz katalog práce 222/2010 Sb.).
 • Superhrubá mzda je pojem označující základ daně, ze kterého se v minulosti vycházelo při výpočtu daně z příjmů a zálohy na daň ze mzdy. Superhrubou mzdu tvořila hrubá mzda zvýšená o odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.
 • Naturální mzda označuje situaci, kdy zaměstnanci lze poskytovat část mzdy s výjimkou minimální mzdy naturální formou – například výrobky, práce nebo služby.

Reference

 1. § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
 2. Výpočet čisté mzdy 2018 → Kalkulačka | Porovnej24.cz. www.porovnej24.cz [online]. [cit. 2018-05-28]. Dostupné online. 
 3. Mzdy, kurzy.cz
 4. Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2021. Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2021 [online]. [cit. 2021-07-24]. Dostupné online. 
 5. a b Minimální a zaručená mzda, mpsv.cz
 6. Přehled o vývoji částek minimální mzdy, mpsv.cz
 7. Minimální mzda. www.mpsv.cz [online]. [cit. 2021-07-24]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj