Hospodářské dějiny

Hospodářské dějiny jsou historická vědní disciplína, která se zabývá tendencemi, faktory, vztahy a souvislostmi hospodářského vývoje společnosti z hlediska makroekonomického i mikroekonomického. Výsledky studií hospodářských dějin slouží k širším interpretacím společenského vývoje.

Hospodářské dějiny tak zahrnují velmi široké spektrum témat a problémů, při jejichž zpracování často úzce spolupracují se sociálními dějinami, historickou demografií a dalšími.

Podobory

V rámci hospodářských dějin se vydělily ještě dílčí subdisciplíny, které sledují určité tematické okruhy, které mohou vyžadovat i zvláštní metodické postupy:

 • dějiny zemědělství, lesnictví a lovu
 • montánní dějiny
 • dějiny obchodu
 • dějiny dopravy a komunikací
 • dějiny řemesel, manufaktur a strojního průmyslu
 • Dějiny peněz a bankovnictví
 • Dějiny účetnictví
 • podnikatelské dějiny

Metody

Metody využívané v rámci hospodářských dějin:

 • hermeneutická metoda
 • historicko-kritická metoda
 • historicko-pojmová metoda
 • biografická metoda
 • kartografická metoda
 • metoda antitezí
 • komparativní metoda
 • modelová metoda
 • metoda typizace
 • histoire totale
 • metoda ideálního typu
 • kvantitativní metody
 • metoda případové studie
 • Longue durée

Metody datování:

Historické školy zabývající se hospodářskými dějinami

 • Historická škola národohospodářská
 • Mladší historická škola
 • New economic history, také Cliometrie
 • Škola Annales

Klíčové události

Odkazy

Literatura

 • F Braudel: Civilization and capitalism 15th - 18th Century. Vol. l-3. New York: Harper and Row 1992
 • S. Broadberry - K. H. O’Rourke (vyd.), The Cambridge economic history of modern Europe. Cambridge: CUP 2010
 • Ottův slovník naučný, heslo "Čechy - dějiny kulturní" a jeho subhesla:
  • mincovnictví a mince. Sv. 6, str. 386
  • dějiny zemědělství českého. Sv. 6, str. 414
  • o řemeslech v Čechách. Sv. 6, str. 423
  • dějiny obchodu - obchod. Sv. 6, str. 427
  • dějiny obchodu - kommunikace. Sv. 6, str. 434
  • dějiny obchodu - poštovnictví v Čechách. Sv. 6, str. 438
 • F. Stellner, Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha: Oeconomica 2006
 • L. Žídek, Dějiny světového hospodářství. Plzeň: A. Čeněk 2009

Související články

Externí odkazy

Zdroj