ZUŠ

Čtyřpatrová ZUŠ v České Lípě

Základní umělecká škola (zkráceně ZUŠ) je typ školy. ZUŠ poskytují základy vzdělání v uměleckých oborech - hudebním (s převládající individuální výukou), výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Organizují přípravné studium pro žáky od 5 let, základní studium I. stupně (7 roků) a II. stupně (4 roky) a studium pro dospělé (4 roky), případně studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin. V roce 2010 byl MŠMT ČR vydán Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), podle kterého školy samy zpracovávají školní vzdělávací programy s účinností od září 2012 (mimo některé pilotní školy). Tím se pevně usadily v systému českého uměleckého školství ve své specifické podobě (neposkytují stupeň vzdělání).

Dříve byly tyto školy označovány názvem lidová škola umění (zkráceně LŠU, slangově liduška).

Poslání

Statut každé základní umělecké školy se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání, č. 71/2005 Sb. ze dne 9. února 2005, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Umělecká úroveň škol bývá poměřována v soutěžích a přehlídkách ZUŠ, vyhlašovaných MŠMT, které se konají vždy jednou za tři roky pro každý obor a hudební nástroj.

Zaměření

Školy tohoto typu nabízí žákům vzdělání v různých oblastech umění podle svých prostorových a dalších možností. V menších školách bývá realizována výuka jednoho či dvou uměleckých oborů. Základem je zpravidla hudební obor, někdy výtvarný obor. Ve velkých školách bývá 15 i více tříd, sály pro výuku tanečního oboru, představení hudebních či divadelních souborů školy, případně i různé soutěže.

Povinná dokumentace

Protože základní umělecké školy patří do sítě škol MŠMT, dává jim to možnost udržovat vysoký standard vzdělávání, mají však též povinnost u všech žáků a zaměstnanců vést povinnou dokumentaci. Mezi dokumenty patří školní matrika, třídní knihy, katalogy o průběhu vzdělávání, protokoly o všech typech zkoušek, výkazy žáků a vyučovacích hodin, vysvědčení a další.

Externí odkazy

Zdroj