Vzdělávací systém na Ukrajině

Černihivská národní technologická univerzita

Vzdělávání na Ukrajině v souladu s ukrajinským zákonem „O vzdělávání“ je založeno na zásadách humanismu, demokracie, národního vědomí, vzájemného respektu mezi národy.[1]

Obecná informace

Ukrajinský vzdělávací systém se skládá ze vzdělávacích institucí, vědeckých a metodických institucí, výzkumných a produkčních podniků, státních a místních školských úřadů a samosprávy v oblasti vzdělávání.

Podle analytiků z Amerického centra pro strategická a mezinárodní studia (Center for Strategic and International Studies) Ukrajina zdědila talentovanou a vysoce vzdělanou populaci z Ukrajinské SSR, ale chronické nedostatečné financování vzdělávacího systému hrozí, že tuto pozitivní kvalitu podkope. Zpráva o rozsahu americko-evropského partnerství hodnotí 16 let ukrajinské nezávislosti s údaji z roku 2008. Jak píší autoři tohoto dokumentu, ukrajinský vzdělávací systém je nereformovatelný a neúčinný. A úplatkářství, když se studenti zapisují na vysoké školy při složení zkoušek, zhoršuje situaci[2].

Během období nezávislosti významně poklesla kvalita ukrajinského středního, specializovaného středního a vysokého školství. Za vlády prezidenta Leonida Kučmy byl sovětský vzdělávací systém zničen a nebylo možné vybudovat nový, účinnější. Během předsednictví Viktora Juščenka byl učiněn pokus o zavedení evropských standardů vzdělávání do ukrajinského masového vědomí, ale výsledky byly katastrofální[3]. Podle profesora O. Bazaluka má ukrajinská populace v roce 2016 nízkou úroveň vzdělání a jeho kvalita se stala fikcí. Ukrajinské diplomy středního a vysokoškolského vzdělávání neodpovídají světové úrovni a většina absolventů středních a vysokých škol nezíská ani základní znalosti a dovednosti. Kvůli korupci a neefektivní státní politice ve vzdělávacím systému začala ukrajinská společnost vykazovat vlastnosti, které dříve nebyly viditelné: agresivita, hrubost, netolerance, lhostejnost k ostatním atd. [3]. Současně, pokud v sovětských dobách měla Ukrajinská SSR silný vědecký a technický potenciál, pak po roce 2015 nezůstal na Ukrajině žádný moderní průmysl a samotná země ve svém vývoji zaostávala nejen za členskými státy bývalého Varšavského bloku, ale také za mnoha bývalými sovětskými republikami [3].

Předškolní vzdělávání

Součástí systému předškolního vzdělávání je síť předškolních vzdělávacích institucí, vědeckých a metodických institucí, školských úřadů a rodiny.

Předškolní vzdělávací instituce:

 • předškolní vzdělávací instituce (školky);
 • předškolní vzdělávací instituce (mateřské školky);
 • předškolní vzdělávací instituce (mateřské školy);
 • předškolní vzdělávací instituce (mateřské školky) kompenzačního typu;
 • dětský domov;
 • předškolní vzdělávací instituce (sirotčince) internátního typu;
 • předškolní vzdělávací instituce rodinného typu (mateřské školky);
 • předškolní vzdělávací instituce (mateřské školky) kombinovaného typu;
 • předškolní vzdělávací instituce (centra rozvoje dětí).

Všeobecné střední vzdělání

Veřejná politika

Ve směru vytváření sítě všeobecně vzdělávacích institucí stát zaručuje každému občanovi ústavní právo na dostupnost a bezplatné získání úplného středního vzdělání.

Struktura

Síť všeobecně vzdělávacích institucí je utvářena s přihlédnutím k demografické, etnické a sociálně-ekonomické situaci na úrovni vzdělávání. Všeobecné vzdělávací instituce 1. stupně (základní školy) fungují v souladu s úrovní vzdělání; II. Stupeň (základní škola); III. Stupeň (střední škola). Všeobecné vzdělávací instituce všech tří stupňů mohou fungovat integrovaným způsobem nebo nezávisle.

Vzdělávání na střední všeobecné škole začíná ve věku šesti nebo sedmi let. Všeobecné střední vzdělání je povinné a získává se na různých typech vzdělávacích institucí, zejména na střední všeobecné škole. Má tři stupně:

 • I – základní škola (1.–4. ročník), poskytuje základní všeobecné vzdělání,
 • II – základní škola (5.–9. ročník), poskytuje základní všeobecné střední vzdělání;
 • ІІІ – vyšší škola (stupně 10–11), poskytuje úplné všeobecné střední vzdělání.

Mimoškolní vzdělávání

Mimoškolní vzdělávání je součástí systému celoživotního vzdělávání definovaného Ústavou Ukrajiny, ukrajinskými zákony „o vzdělávání“, „o mimoškolním vzdělávání“ a je zaměřeno na rozvoj schopností a talentu žáků, studentů a posluchačů, uspokojování jejich zájmů, duchovních potřeb a potřeb pro profesionální definici.

Na Ukrajině existuje 1496 mimoškolních vzdělávacích institucí Ministerstva školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o státních a obecních formách vlastnictví.

Typy mimoškolních vzdělávacích institucí:

 1. Sportovní školy pro děti a mládež.
 2. Kluby: vojensko-vlastenecká výchova, děti a mládež (námořníci, pracovníci řek, letci, kosmonauti, parašutisté, pohraniční stráže, radisté, hasiči, motoristé, etnografové, turisté, folkloristé, tělesná výchova a další oblasti) .
 3. Malá akademie umění (lidová řemesla).
 4. Malá akademie věd pro studenty.
 5. Dětské a mládežnické tábory.
 6. Centrum, palác, dům, klub umělecké tvořivosti dětí, mládeže a mládeže, umělecká a estetická tvořivost studentské mládeže, tvořivost dětí a mládeže, estetická výchova.
 7. Centrum, dům, klub ekologické a naturalistické kreativity studentské mládeže, stanice mladých přírodovědců.
 8. Centrum, domov, klub vědecké a technické tvořivosti studentské mládeže, stanice pro mladé techniky.
 9. Centrum, dům, klub, kancelář cestovního ruchu, místní historie, sport a výlety studentské mládeže, turistická a místní historie tvořivost studentské mládeže, stanice pro mladé turisty.
 10. Centra: vojensko-vlastenecké a další oblasti mimoškolního vzdělávání.
 11. Dětská flotila námořníků a říčních dělníků.

Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání se uskutečňuje na základě úplného všeobecného středního vzdělání nebo základního všeobecného středního vzdělání s možností získání úplného středního vzdělání.

V systému odborných vzdělávacích institucí se provádí třístupňové odborné vzdělávání. Každý stupeň studia je dán teoretickou a praktickou úplností a je potvrzen přidělením odpovídající kvalifikace absolventům. Absolventi nejnižšího stupně z vlastní vůle mohou pokračovat ve studiu na vyšším.

Instituce odborného vzdělávání zahrnují:

 • odborná škola odpovídajícího profilu;
 • odborná škola sociální rehabilitace;
 • vyšší odborná škola;
 • profesionální lyceum;
 • profesionální lyceum příslušného profilu;
 • odborná umělecká škola;
 • vyšší umělecká odborná škola;
 • zemědělská škola;
 • vysokoškolská zemědělská firma;
 • školní závod;
 • centrum odborného vzdělávání;
 • centrum odborného technického vzdělávání;
 • školicí a výrobní centrum;
 • středisko pro školení a rekvalifikaci pracovníků;
 • tréninkové centrum;
 • vzdělávací centrum;
 • jiné typy institucí poskytujících odborné vzdělávání nebo odbornou přípravu.

Školení pracovníků v 930 státních odborných učilištích se v akademickém roce 2007–2008 provedlo v 530 dělnických profesích.

Existuje také síť soukromých odborných a technických vzdělávacích institucí, které jsou rovněž v oblasti odborného vzdělávání a zahrnují 798 vzdělávacích institucí s kontingentem 100 tisíc lidí, kteří absolvují odbornou přípravu ve 179 dělnických profesích.

Průměrná míra zaměstnanosti absolventů státních odborných učilišť s povoláním na Ukrajině v akademickém roce 2006–2007 tvořila 86 % [4].

Vysokoškolské vzdělání

Vysokoškolské vzdělání je úroveň vzdělání, kterou člověk získá na vysoké škole v důsledku postupného, ​​systematického a cílevědomého procesu zvládnutí obsahu vzdělávání, který je založen na úplném všeobecném středním vzdělání a končí získáním určité kvalifikace na základě výsledků státní certifikace [1].

Podmínky pro vstup na vysoké škole

Externí nezávislé hodnocení (ENH) je národní systém hodnocení znalostí a kompetencí absolventů středních škol na Ukrajině. ENH je jednou z hlavních součástí přijímacího řízení na ukrajinské vysoké školy. Výsledky ENH mohou ovlivnit přijetí na vysoké školy a další vzdělávací instituce, stejně jako stipendia a další formy pomoci. ENH se skládá z povinné části, která zahrnuje úlohy z ukrajinského jazyka a literatury, matematiky a cizího jazyka, a z nepovinné části, která zahrnuje úlohy z různých předmětů v závislosti na specializaci nebo směru přijetí na vysoké školy.

Vysokoškolské vzdělávání se uskutečňuje na základě úplného středního všeobecného vzdělání. Osoby se základním všeobecným středním vzděláním mohou být přijaty na vysokoškolské instituce, které připravují mladší odborníky.

Struktura

Vysokoškolské instituce jsou: technická škola (škola), vysoká škola, institut, konzervatoř, akademie, univerzita a další.

Existují čtyři úrovně akreditace vysokých škol:

 1. Prvním stupněm je technická škola, škola a další podobné vysoké školy;
 2. Druhou úrovní je college další podobné vysoké školy;
 3. Třetí a čtvrtá úroveň (v závislosti na výsledcích akreditace) – konzervatoř, akademie, ústav, univerzita.

Vzdělávací úrovně:

 • počáteční úroveň (krátký cyklus) vysokoškolského vzdělávání;
 • první (bakalářský) stupeň;
 • druhá (magisterská) úroveň;
 • třetí (vzdělávací-vědecká / vzdělávací-kreativní) úroveň;

Úrovně kvalifikace:

 • junior bakalář;
 • bakalář;
 • magister.

Postgraduální vzdělávání

Postgraduální vzdělávání je specializované zdokonalování ve vzdělávání a odborné přípravě člověka prohlubováním, rozšiřováním a aktualizováním jeho odborných znalostí, dovedností a schopností nebo získáváním jiného povolání, specializace na základě dříve získané úrovně vzdělání a kvalifikace a praktických zkušeností [1].

Postgraduální vzdělávání vytváří podmínky pro kontinuitu vzdělávání a zahrnuje:

 • rekvalifikace – získání další specializace na základě dříve získané úrovně vzdělání a kvalifikace a praktických zkušeností;
 • specializace – získání schopnosti člověka plnit určité úkoly a povinnosti, které mají v rámci specializace specifické rysy;
 • rozšíření profilu (pokročilý výcvik) – získání schopnosti osoby plnit další úkoly a odpovědnosti v rámci specializace;
 • stáž – získání zkušeností člověka s plněním úkolů a odpovědností v určité specializaci.

Sebevzdělávání

Pro sebevzdělávání občanů, státních orgánů, podniků, institucí, organizací, sdružení občanů občané vytvářejí otevřené a populární univerzity, posluchárny, knihovny, centra, kluby, televizní a rozhlasové vzdělávací programy atd.[1]

Hodnocení znalostí

Ukrajinské univerzity používají pětibodovou stupnici:

 • „výborně“
 • „velmi dobře“
 • „dobře“
 • „uspokojivě“
 • „nevyhovující“

Od roku 2006 (a na některých univerzitách ještě dříve) se kvalita znalostí studentů hodnotí také na stupnici od 0 do 100. Tato hodnocení lze převést na čtyřbodovou stupnici následujícím způsobem (tento systém se může v různých vysoké školy):

 • od 91 do 100 – „výborně“
 • od 83 do 90 – „velmi dobře“
 • od 75 do 82 – „dobře“
 • od 55 do 74 – „uspokojivé“
 • od 0 do 54 – „nevyhovující“

Obě tyto stupnice hodnocení se používají na univerzitách.

Střední škola také používala pětibodovou stupnici až do roku 2000. Od roku 2000 se ve středním vzdělávání používá 12bodová stupnice.

 • "12" = "5+"
 • "11" = "5"
 • "10" = "5-"
 • "9" = "4+"
 • "8" = "4"
 • "7" = "4-"
 • "6" = "3+"
 • "5" = "3"
 • "4" = "3-"
 • "3" = "2+"
 • "2" = "2"
 • "1" = "2-".

Mezinárodní hodnocení

Světový žebříček QS World University Rankings 2019/2020 zahrnuje 7 ukrajinských univerzit. Nejvyšší pozice zaujímají Charkovská národní univerzita V.N. Karazina (491) a Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka (541-550) [5].

Reference

 1. a b c d Про освіту. Офіційний вебпортал парламенту України [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné online. (ukrajinsky) 
 2. BUGAJSKI, Janusz; PIFER, Steven; WALLANDER, Celeste A. Ukraine: A Net Assessment of 16 Years of Independence. [s.l.]: CSIS 48 s. Dostupné online. ISBN 978-0-89206-527-1. (anglicky) Google-Books-ID: yLKQvEa9fi8C. 
 3. a b c BAZALUK, O. A. Corruption in Ukraine : rulers' mentality and the destiny of the nation, geophilosophy of Ukraine. Newcastle upon Tyne: [s.n.] 1 online resource (xiv, 234 pages) s. Dostupné online. ISBN 978-1-4438-9814-0, ISBN 1-4438-9814-7. OCLC 956992562 
 4. Національний портал професійно-технічної освіти в Укріїні. proftekhosvita.org.ua [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné online. 
 5. World University Rankings 2020. Top Universities [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj