Seznam kulturních památek v Horažďovicích

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Horažďovice v okrese Klatovy vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Horažďovice

K. ú. Horažďovice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q37281736)


Horažďovice - Červená brána s předbraním.JPG
 
Kategorie „City walls of Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „City walls of Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25790/4-2924
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Nábřežní, Plzeňská, Podbranská, Prácheňská
49°19′12,15″ s. š., 13°41′57,87″ v. d.
Městské opevnění z doby po polovině 13. století tvoří po obvodu města souvisle dochovaná hlavní hradba s Pražskou a Prácheňskou bránou a parkánová zeď s pravoúhlými dovnitř otevřenými baštami. Nejstarší dochovaný šlechtický počin svého druhu u nás. Z původního městského opevnění se dochovaly různě dlouhé úseky hradeb kolem dokola celého města. Hradba, která původně vrcholila cimbuřím, není nikde zachovaná v celé výši. Daleko výrazněji než hlavní hradba se dochovala v úsecích parkánová zeď. Nedílnou součástí parkánové zdi jsou pravoúhlé, dovnitř otevřené bašty, které lze klást až do doby pozdní gotiky, kdy se těžiště obrany přeneslo na parkánovou zeď. Městské hradební zdi se dochovaly v proměnlivé výšce, zhruba od 1,5 do 5 metrů, v západním úseku pod masnými krámy dosahuje hradba výšky 6–8 metrů. Korunu kryjí jednak drny, jednak ploché kameny nebo cihla. Některé úseky hradebních zdí byly později zakomponovány do obvodových zdí mladších staveb.
 • Pražská brána (Červená). Na konci Plzeňské ulice. Původně cca 13 m vysoká stavba čtvercového půdorysu z lomového kamene, nároží kvádrována. Hranol věže je nad klenutým průjezdem rozdělen do 3 plochostropých pater a později nadezděný ještě dalším, cihelným podlažím. V přízemí se otevírá lomený oblouk s okosenou hranou a náběžními římsami. V jižním průčelí v prvním patře nad lomeným vjezdem je štěrbinové okénko. Bránu kryje stanová střecha s námětky. Na severním průčelí po levé straně přízemí dochována kladka na vytahování mříže.
 • Prácheňská brána (jihovýchodní). Z původní věžovité brány zbývá jen obvodové zdivo přibližně do výše patrové římsy sousedního stavení. Z vnitřní i vnější strany je prolomena lomeným obloukem vlastního vjezdu. Ostění je okoseno a pod patkou okosení vystupuje ještě široký sokl.
 • jižní branka k Otavě. Na jižním okraji Podbranské ulice. Tvoří ji polokruhem zaklenutý, 2 m široký průchod ve vnitřní hradební zdi. Nad otvorem brány pokračuje ještě přibližně 1,5 m zdiva. Před branou předsazen nepatrně nižší, 40 cm široký pas. Po stranách uličky pokračují boční zdi až k vnější hradbě, kde je zachován zbytek ostění vnější branky.
 • dochované úseky hradební zdi. Charakteristická neobvykle malá tloušťka hlavní hradby města je cennou pomůckou při rozlišování původních úseků zdi. Tloušťka parkánové zdi 60–70 cm vykazuje odlišnou stavební techniku oproti hlavní hradbě. Dochované úseky městského opevnění jsou na severní a západní straně zámeckého areálu a pod děkanstvím, dále vedou směrem k jihu podél masných krámků, za čp. 57 směrem k jižní brance. Pokračují podél jižní a jihovýchodní strany městského centra. Na východní straně jsou dochovány zdi za domy čp. 81, 83, 506 a 116. Na severní a severovýchodní straně města chybí hmatatelné důkazy o průběhu opevnění, ale hranice parcel poskytují významnou indicii ke stanovení jeho průběhu. Fragmenty zdí lze najít pouze u čp. 496, 33, 178 a 179.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Mariánský sloup (Q37281840)


Horažďovice - okres Klatovy (11).jpg
 
Kategorie „Marian column (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Marian column (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20798/4-2925
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Mírové náměstí, pp. 2760/3
49°19′15,6″ s. š., 13°42′2,45″ v. d.
Mariánský sloup. Práce Jana Hofmana z roku 1725, dominanta východní části náměstí. Podstavec je ze žuly a vlastní plastika z pískovce. Výška celého sloupu je cca 12 m. Na zeměkouli stojí plastika Panny Marie Immaculaty.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Kašna (Q37281864)


Horažďovice, kašna na Mírovém náměstí.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36390/4-2918
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Mírové náměstí, pp. 2760/3
49°19′15,93″ s. š., 13°42′1,43″ v. d.
Kašna z 1. poloviny 19. století. Uprostřed polygonální kamenné nádrže je skalka, která tvoří základnu válcovému sloupku nesoucímu mušlovou mísu. Mísa nese koule, na kterých spočívá jehlanec. Z maskaronů umístěných na míse tryská voda. Materiálem je pískovec.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Brána mezi domy čp. 6 a 8 (Q37281764)


Horažďovice - branka do náměstí.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10392/4-4852
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Podbranská, Mírové náměstí, mezi čp. 6 a 8, pp. 2760/9
49°19′14,79″ s. š., 13°42′1,08″ v. d.
Brána mezi domy. Kulisová renesanční brána z konce 16. století. V přízemí je polokruhem zaklenutý otvor vjezdu, nad ním nepravé patro se dvěma segmentem zaklenutými otvory (nepravými okny). Jejich úprava rámováním zřejmě až klasicistní včetně dřevěných žaluzií. Nad okny štít členěný pilastry, završený dvěma proti sobě obrácenými úseky volut. Na vrcholu a v krajích štítu odstupňované čučky.

Památkově chráněno od 6. září 1993.

Mírové náměstí čp. 5 (Q31746280)


Horažďovice, dům čp.5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26803/4-2931
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Mírové náměstí 5
49°19′13,91″ s. š., 13°42′1,98″ v. d.
Jednopatrový řadový městský dům o čtyřech okenních osách, s klasicistními fasádami a bohatě členěným barokním štítem. Dům původem gotický s dochovanými gotickými sklepy. Dvorní křídla barokní a klasicistní. Do dvora se vchází průjezdem z Podbranské ulice.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Havlíčkova čp. 52 (Q31746956)


Horažďovice, dům čp.52.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31810/4-2946
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Havlíčkova 52
49°19′13,84″ s. š., 13°42′3,49″ v. d.
Městský dům. Řadový patrový renesanční dům s pravoúhle ustoupenou fasádou. Objekt z druhé poloviny 16. století s gotickým sklepem a renesančními klenbami v přízemí. Při rekonstrukci v 90. letech 20. století výrazně změněn výraz fasád objektu.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Havlíčkova čp. 49 (Q31746116)


Horažďovice, dům čp.49.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33400/4-2944
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Havlíčkova 49
49°19′13,84″ s. š., 13°42′4,64″ v. d.
Patrový městský dům s přiléhající polokruhem zaklenutou branou. Sklep a část obvodového zdiva domu pravděpodobně již gotického původu, v interiéru barokní křížové a valené klenby s trojúhelnými výsečemi. Kamenný vstupní portál barokní se slohovými vraty. Obytný dům je zděný omítaný s valbovou střechou v okapní orientaci do Havlíčkovy ul. Souběžně s uliční fasádou navazuje zděná brána.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Havlíčkova čp. 48 (Q31746142)


Horažďovice, dům čp.48.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33046/4-2937
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Havlíčkova 48
49°19′13,73″ s. š., 13°42′5,8″ v. d.
Přízemní gotický městský dům z 1. poloviny 15. století se zachovaným gotickým portálem. V suterénu valená klenba s otisky šalování, v přízemí křížová klenba s hřebínky na hranách. Areál městského domu sestává přízemního domu v okapní orientaci do Havlíčkovy ulice. Za domem je nevelký dvůr přístupný průjezdem domu s lomeným gotickým portálem. Ve dvoře stojí ještě obytný dům a z jihu dvůr uzavírá stodola, obě budovy rovněž spadají do památkové ochrany.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Havlíčkova čp. 47 (Q31746174)


Horažďovice (KT), čp. 47, uliční průčelí s gotickými prvky.jpg
 
Kategorie „Havlíčkova čp. 47 (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Havlíčkova čp. 47 (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28533/4-2936
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Havlíčkova 47
49°19′12,61″ s. š., 13°42′6,26″ v. d.
Městský gotický dům z 15. století se zachovanými gotickými architektonickými články (vstupní lomený portál, okno s kamennými pruty ve tvaru kříže), přestavený renesančně. V interiéru vložena sýpka, dochováno množství dobových umělecko-řemeslných prvků. Patrový frontový dům o čtyřech okenních osách, zastřešen sedlovou střechou s taškami.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Havlíčkova čp. 46 (Q31746338)


Horažďovice, dům čp.46.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10394/4-4853
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Havlíčkova 46
49°19′13,4″ s. š., 13°42′7,38″ v. d.
Městský dům. Původem renesanční patrový řadový dům s klasicistní fasádou, doplněnou roku 1888 eklektickými prvky. V části domu zachovány renesanční klenby. Řadový patrový dům o pěti okenních osách. V přízemí vpravo je obchod. Uprostřed je stlačeným obloukem zaklenutý domovní vstup, uzavřený klasicistními dveřmi. Ve dvoře je po pravé straně navazující dvorní křídlo. Na zadní fasádě hlavní budovy i pravého dvorního křídla obíhá pavlač.

Památkově chráněno od 6. září 1993.

Prácheňská čp. 81 (Q31746591)


Horažďovice, dům čp.81.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23738/4-2948
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Prácheňská 81
49°19′11,71″ s. š., 13°42′9,32″ v. d.
Městský dům. Nárožní přízemní dům s polopatrem a s připojeným hospodářským zázemím. V interiéru domu se v přízemí i patře dochovaly renesanční klenby s hřebínky, valené klenby a trámové stropy. Renesanční dům hospodářského charakteru, součást historické zástavby. Vedle průjezdu jsou stáje s empirovými klenbami na pasech. Na dvorku přiléhá k hradební zdi domek s křížovou hřebínkovou klenbou. Jeho střecha je pultová.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Hostinec U černého orla (Q31746821)


Horažďovice, hospoda U černého orla čp.100.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37109/4-2951
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Trhová 100, Prácheňská
49°19′11,35″ s. š., 13°42′8,25″ v. d.
Hospoda U černého orla. Přízemní nárožní, původem renesanční dům s dochovaným sklepem a křížovou hřebínkovou klenbou v nárožní místnosti. Hladké fasády z 2. poloviny 19. století. Průčelí obrácené do Trhové ulice je šestiosé se vstupem ve třetí ose zleva. Východní strana je trojosá se vchodem do hostince uprostřed.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Trhová čp. 101 (Q31746693)


Horažďovice, dům čp.101.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10387/4-4855
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Trhová 101, Prácheňská
49°19′10,53″ s. š., 13°42′8,88″ v. d.
Městský dům. Původně renesanční dům, upravovaný barokně a v 70. letech 19. století, situovaný v urbanisticky exponované poloze. Součást kvalitního souboru historických objektů při gotické městské bráně a šatlavě. Areál drobnějšího městského domu sestává z přízemního obytného stavení a vjezdové brány do dvora. Dvorek nepravidelného půdorysu je stísněný a přimyká se k městské hradbě.

Poznámka: MonumNet uváděl ul. Švermovu
Památkově chráněno od 9. září 1993.

Šatlava (Q37281714)


Horažďovice, bývalá věznice čp.82.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30523/4-2949
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Prácheňská 82
49°19′10,74″ s. š., 13°42′9,94″ v. d.
Věznice. Drobný patrový objekt při městské bráně, postavený pravděpodobně současně s městským opevněním ve 13. století. Zadní trakt domu barokní. V interiéru valené klenby s výsečemi. Patrový, ze tří stran volně stojící dům s vysokou sedlovou valbovou střechou. Na levé straně přiléhá k domu hospodářské stavení souseda, pravý bok tvoří boční stranu městské brány. Zadní trakt leží vně vnitřní městské hradební zdi a byl přistavěn zřejmě dodatečně (v období baroka). Hradební zeď oddělující přední a zadní trakt domu je v objektu částečně zachována. Stavba je umístěna za levou obvodovou stěnou domu a pouze menší část vystupuje z půdorysu vně stavby, tvoříc zadní stranu omítaného dvora. Má pultovou střechu krytou eternitem a zčásti taškami.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Výklenková kaplička svatého Vojtěcha (Q37281961)


Horažďovice - kaplička sv. Vojtěcha.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Adalbert (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Adalbert (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19133/4-2917
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Příkopy, před Prácheňskou branou, pp. 2759/9
49°19′10,11″ s. š., 13°42′11,35″ v. d.
Barokní výklenková kaplička sv. Vojtěcha z roku 1738, hranolovitého tvaru, stojící na kamenném podstavci s polokruhem zaklenutými nikami na všech čtyřech stranách. Čelní výklenek s vyobrazením Piety je chráněn kamennou balustrádou se dvěma kuželkami. Zbývající výklenky znázorňují sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a žehnajícího světce. Kaplička je hladce omítnuta, kryta prejzovou stříškou.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Boží muka (Q37281984)


Horažďovice - okres Klatovy (02).jpg
 
Kategorie „Boží muka (Horažďovice, u Jitexu) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boží muka (Horažďovice, u Jitexu) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14632/4-2921
Pam. katalog
MIS
Horažďovice jižně od města, pp. 2691/42
49°19′2,84″ s. š., 13°42′8,58″ v. d.
Nízká hranolová boží muka s výklenky a jehlancovou stříškou. Nízká hranolová stavba, která je rozdělena kordonovou římsou na dvě různě vysoké části. Horní část kryje stanová stříška s prejzovou krytinou. Ve spodní části je obloukově klenutá nika. V horní polovině je vpředu a na bočních stranách po jedné čtvercové vpadlině.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Kovárna (Q31746846)


Horažďovice, bývalá kovárna čp.137.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10393/4-4856
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Příkopy 137
49°19′11,32″ s. š., 13°42′12,71″ v. d.
Kovárna. Drobná klasicistní stavba. Jednoduchá přízemní zděná omítaná stavba se sedlovou střechou ukončenou polovalbou krytou bobrovkami. Nad hlavním vchodem na jižní straně je poměrně rozměrná jehlancová stříška.

Památkově chráněno od 6. září 1993.

Husův sbor (Q31746045)


Horažďovice, Husův sbor čp.149.jpg
 
Kategorie „Husův sbor (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Husův sbor (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10388/4-4881
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Strakonická 149
49°19′12,9″ s. š., 13°42′19,98″ v. d.
Husův sbor Církve československé husitské. Příklad náročné dominantní architektury z konce 19. století s romanticky historizujícími detaily. Stavba je dominantou okolní nižší a prosté zástavby. Pětiosá jednopatrová budova se vstupní chodbou ve střední ose, ke které přiléhají místnosti přízemí. V patře rozlehlý sál s pěti okny, zaklenutými půlobloukem, ve střední ose vstup na balkon podpíraný dvojicí sloupů s vysokými sokly. Nad hlavní odstupňovanou římsou je novorenesanční štít. Střecha řešena jako křížový průnik sedlových střech, v místě styku osmiboká věžička zakončená cibulovitou bání s hrotem.

Památkově chráněno od 9. září 1993.

Klášter s kostelem Panny Marie (Q31746384)


Klášter s kostelem Panny Marie crop.jpg
 
Kategorie „Monastery in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Monastery in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15922/4-2915
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Blatenská 313, Strakonická, st. 227/4, 227/6
49°19′15,22″ s. š., 13°42′18,89″ v. d.
Klášter s kostelem Panny Marie. Pozdně gotický klášterní komplex s jednolodním kostelem Panny Marie. V ambitech a kapitulní síni dochovány sklípkové klenby z doby kolem roku 1500, charakteristické v pozdní gotice pro jihočeskou oblast. Barokizace v závěru 17. století. K východní straně budov přiléhá bývalá zahrada obehnaná zdí, plocha je dnes zastavěná několika novodobými objekty, na části zatravněná s několika listnatými stromy.
 • kostel. Kostel s orientovaným presbytářem, k obdélné lodi je připojeno užší kněžiště s trojbokým závěrem. Na západní straně předsazená čtyřboká věž, sakristie nepravidelného půdorysu je začleněna do východního křídla konventu.
 • klášter čp. 313. Klášter je poměrně složitý komplex budov, který vznikl postupným rozšiřováním. Základem je čtyřkřídlý konvent s křížovou chodbou a rajským dvorem (přiléhá k severnímu průčelí kostela). Dispozice dvoutraktová, vyjma jižního křídla, kde je pouze ambit. Z fasády východního křídla vystupuje trojboký závěr kaple a přímé čelo refektáře, v tomto křídle je také bývalá kapitulní síň. Při kostele situována sakristie a schodiště k oratoři. Na severní křídlo konventu navazuje spojovací křídlo k další budově, která má půdorys tvaru L. K východní fasádě spojovacího křídla přiložený novodobý objekt (kuchyně).
 • kaple se sochou svatého Jana Nepomuckého

Poznámka: Původně byl do rejstříku zapsán klášterní kostel svatého Michala a socha svatého Jana Nepomuckého.
Památkově chráněno od 25. března 1964.

Hotel Modrá hvězda (Q37281789)


Horažďovice, bývalý hotel Modrá hvězda čp.154.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10395/4-4857
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Strakonická 154, st. 218/4
49°19′15,74″ s. š., 13°42′15,7″ v. d.
Hotel Modrá hvězda, z toho jen: část budovy s divadelním sálem. Kvalitní klasicistní architektura, dokládající stavební rozvoj gotického a renesančního města na sklonku 19. století. Objekt byl postaven na místě rozlehlého komplexu bývalého zájezdního hostince z počátku 19. století. Z tohoto období se zachovala nárožní část objektu s divadelním sálem přes dvě patra, s fasádou s historizujícími novoklasicistními prvky vysokého pilastrového řádu s korintskými hlavicemi. Mezi nimi je sedm vysokých oken zakončených půlobloukem. Na severozápadní straně plynule navazuje novodobě řešený objekt hotelu čp. 152 a 153, část této novodobě upravené budovy (v rozsahu 3 okenních os přízemí) je součástí prohlášeného čp. 154.

Památkově chráněno od 6. září 1993.

Ševčíkova čp. 33 (Q31746647)


Horažďovice, dům čp.33.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28354/4-2942
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Ševčíkova 33
49°19′16,9″ s. š., 13°42′10,84″ v. d.
Městský dům. Městský dům renesančního původu, přestavěný klasicistně. Objekt je částečně přistavěný k vnitřní hradební zdi, jeho zahradu lemuje vnější hradba se štěrbinovými střílnami. Dům s hospodářským stavením souvisel se systémem městského opevnění. V roce 1965 ubourána část při silnici, z původního většího domu se zachovala pouze část odsunutá dále do ulice.
 • Dům na půdorysu písmene L položeného k ulici delší stranou, ale poněkud šikmo. Je přízemní, pětiosý, zvýšený na levé straně o dvě osy patra. Levá zvýšená část domu je o dvou okenních osách.
 • stodola: zděný objekt na půdorysu lichoběžníku, postavený v linii vnější městské hradby. Stavba s omítaného smíšeného zdiva, krytá sedlovou střechou, s oboustranným vjezdem. Pravou stranu stodoly tvoří zeď nárožní bašty (součást sousedního domu čp. 496).
 • Na pravé straně dvora stálo drobné hospodářské stavení téměř čtvercového půdorysu, zděné z lomového kamene a uvnitř opatřené trámovým stropem, demolováno.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Plzeňská čp. 70 (Q31746881)


Horažďovice, dům čp.70.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18914/4-2938
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Plzeňská 70
49°19′18,48″ s. š., 13°42′2,92″ v. d.
Městský dům. Drobný domek gotického původu, přiléhající k severní městské bráně, součást opevnění města. Stavba vznikla spolu s opevněním ve 13. století, úpravy ve 2. polovině 19. století. Patrový domek nepravidelného obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou s polovalbou, krytou eternitovými šablonami. Dům je součástí městského opevnění a přiléhá k severní bráně. V zadní části domu je ukončen půdorysem ve tvaru L. Okolní část prostranství ohrazeného plnou zdí tvoří prostor malého omítaného dvorku.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Plzeňská čp. 236 (Q31746310)


Horažďovice (okres Klatovy ) (22).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30682/4-2930
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Plzeňská 236, Jiřího z Poděbrad
49°19′21,61″ s. š., 13°42′2,45″ v. d.
Městský dům. Nárožní patrový barokní dům s působivým štítem s volutovými křídly a přiléhající branou. Objekt tvoří s domy na protější straně ulice kvalitní soubor historické zástavby před hlavní městskou branou.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Sousoší svatého Josefa (Q37281678)


Horažďovice - okres Klatovy (1040).jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Joseph (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Joseph (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27944/4-2926
Pam. katalog
MIS
Horažďovice před vstupem na hřbitov, pp. 2756/1
49°19′22,79″ s. š., 13°42′3,73″ v. d.
Sousoší sv. Josefa. Na hranolovém soklu s vysokým toskánským sloupkem stojí drobná plastika sv. Josefa s Ježíškem v náručí. Barokního původu, datované na podstavci do roku 1708. Sloup žulový, socha pískovcová.

Památkově chráněno od 23. května 1964.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q37281920)


Horažďovice - okres Klatovy (1050).jpg
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17412/4-2914
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Mayerova, st. 253, 413, pp. 175/2, 186
49°19′24,16″ s. š., 13°42′6,68″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele. Trojlodní renesanční hřbitovní kostel z konce 16. století, zbarokizovaný v roce 1693. V jižní části hřbitova novobarokní hrobka horažďovického stavitele D. Majera.
 • kostel. Orientovaný. K poměrně široké obdélné lodi připojený užší presbytář ukončený třemi stranami pravidelného osmiúhelníka, po jižním boku presbytáře připojena obdélná sakristie.
 • márnice; přiložena k vnitřnímu líci severního úseku ohrazení hřbitova.
 • ohradní zeď. Zhruba obdélná plocha rozlehlého hřbitova je ohraničena ohradní zdí, k jejímu vnitřnímu líci jsou přisazeny hroby. Na jihozápadní straně je hlavní brána vtěsnaná mezi dva objekty, v severní zdi ještě jeden obdélný vstup osazený žulovým ostěním.
 • hrobka rodiny Majerovy. Na jižním okraji hřbitova, ve východním úseku jižní ohradní zdi.

Poznámka: K 5. 12. 2012 rozsah památky rozšířen.
Památkově chráněno od 25. března 1964.

Zámecký pivovar (Q31746915)


Horažďovice, pivovar čp.1079.jpg
 
Kategorie „Former brewery in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Former brewery in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10381/4-4884
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Komenského 1079, Strakonická
49°19′19,34″ s. š., 13°41′59,69″ v. d.
Pivovar. Přízemní objekt protáhlého půdorysu s rozsáhlými vysoko klenutými sklepy, v přízemních prostorách pruské klenby do pasů. Vybudován jako zámecký pivovar v roce 1866. Výroba ukončena v roce 1946. Výrazná průmyslová architektura střídmého stylu s historizujícími detaily.

Poznámka: původně čp. 185
Památkově chráněno od 13. září 1993.

Komenského čp. 212 (Q31746085)


Horažďovice, dům čp.212.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10396/4-4858
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Komenského 212
49°19′25,61″ s. š., 13°41′49,02″ v. d.
Městský dům. Secesní dům s doznívajícím vlivem historických slohů, postavený roku 1907 stavitelem Bublou. Nárožní patrový dům na půdorysu písmene L. Součástí areálu je secesní drobný altán, který přiléhá ke štítové stěně domu na jihovýchodní straně, a secesní kovové oplocení na kamenné podezdívce.

Památkově chráněno od 6. září 1993.

Socha svatého Floriána (Q37281820)


Horažďovice - okres Klatovy (200).jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Florian (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Florian (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23056/4-2919
Pam. katalog
MIS
Horažďovice křižovatka ulic Zářečská a Strakonická, pp. 2754/4
49°19′20,3″ s. š., 13°41′55,4″ v. d.
Barokní pískovcová socha sv. Floriána z 1. poloviny 18. století na hranolovém soklu, ukončeném obloukovitě vyklenutou římsou. Socha roku 1996 nahrazena na původním místě kopií, originál je umístěn v prostoru vstupní chodby hasičské zbrojnice čp. 235.

Poznámka: Památkový katalog uvádí ulice Loretská a Strakonická, Loretská ulice je však asi 285 metrů vzdálena.
Památkově chráněno od 25. března 1964.

Zámecký mlýn (Q31746204)


Zámecký vodní mlýn (Horažďovice) crop.jpg
 
Kategorie „Castle watermill (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Castle watermill (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37640/4-2932
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Nábřežní 273
49°19′20,28″ s. š., 13°41′52,19″ v. d.
Zámecký vodní mlýn. Rozlehlejší patrová sedmiosá budova téměř čtvercového půdorysu s eklekticky upravenou fasádou a širokým štítem s volutovými křídly. Původně renesanční mlýn zakreslen již na pohledu na Horažďovice z roku 1606.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Zámek Horažďovice (Q21696650)


Horažďovice - zámek 1.JPG
 
Kategorie „Horažďovice Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horažďovice Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46949/4-2911
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Mírové náměstí 11, 12
49°19′18,62″ s. š., 13°41′55,21″ v. d.
Rozsáhlý zámecký areál s rozlehlým vnitřním nádvořím svojí jižní stranou přiléhá k náměstí, západní a severní strana stojí nad svahem a navazuje na středověké opevnění města. Jádrem zámeckého komplexu je v severozápadní části areálu stojící čtyřkřídlá patrová budova bývalého gotického hradu s mohutnou nárožní hranolovou věží a drobným vnitřním nádvořím s renesančními arkádami a sgrafitovou výzdobou. V jižním křídle nad zbytky bývalé válcové hradní věže je situována raně barokní zámecká kaple s nástropní freskou Povýšení sv. Kříže. Na nejstarší část zámku navazují na východní a jižní straně mladší zámecká křídla. Jižní raně barokní křídlo, přístupné z nádvoří dvouramenným schodištěm, má v patře velký reprezentační sál z doby kolem roku 1680, bohatě zdobený stropními a nástěnnými freskami s vojenskými motivy. Na jižní a východní straně nádvoří stojí budovy bývalého předzámčí. Na severozápadní straně areálu se v prostoru bývalého parkánu rozkládá zámecká zahrada s šestibokým raně barokním glorietem v ohradní zdi.
 • zámek čp. 11
 • kaple
 • úřednická budova
 • správní budova čp. 12
 • obytné budovy
 • kašna
 • socha antického vojáka
 • brána I
 • brána II
 • brána III
 • brána s plastikou IV
 • gloriet
 • park
 • ohradní zeď
 • branka do parku

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Děkanství (Q31746785)


Horažďovice, děkanství čp.10.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20821/4-2922
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Mírové náměstí 10
49°19′15,67″ s. š., 13°41′55,72″ v. d.
Děkanství. Patrová původem renesanční budova na půdoryse protáhlého obdélníka s rizalitem při levé straně, přistavená zadní stranou k městské hradbě, při barokní přestavbě v 1. polovině 18. století rozšířená a přefasádovaná. Severní část objektu je klasicistní. V místě nad vchodem zřízen velký vikýř bez oken zdobený maltézským křížem.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q17154711)


Kostel_sv._Petra_a_Pavla_2.JPG
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21979/4-2912
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Mírové náměstí, st. 151/1–2
49°19′14,9″ s. š., 13°41′57,9″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla. Trojlodní stavba bazilikálního typu s autentickými konstrukcemi ze 13. a 14. století. Kostel patří k nejzajímavějším příkladům redukované gotiky z přelomu klasického a poklasicky expresívního slohu v našem prostředí. Orientovaná stavba, na trojlodí bazilikálního typu navazuje presbytář široký stejně jako hlavní loď, ukončený třemi stranami osmiúhelníka. Užší dvoupodlažní boční lodě dlouhé stejně jako hlavní loď, mají v 1. patře umístěny empory. Po severní straně presbytáře věž obdélného půdorysu (1. patro věže dříve sloužilo jako kaple, půlválcový schodišťový přístavek do 2. patra). K jižní straně presbytáře přiléhá obdélná sakristie s oratoří v patře, zhruba před středem podélné fasády obou bočních lodí cca čtvercová předsíň. Loď kostela je kryta sedlovou střechou s valbami nad závěrem, obě boční lodi nízkým pultem. Půdy jsou prosvětlovány volskými oky, krytinou jsou prejzy. Na hřebeni presbytáře posazen šestiboký sanktusník s jehlancovou stříškou, hrotnici makovice a ozdoba, konstrukce opláštěna měděným plechem. Na věži střecha jehlancová ukončena římsou a hrotnicí s makovicí a ozdobou, krytina z pozinkového plechu.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Špitál (Q31746248)


Horažďovice, špitál čp.67.jpg
 
Kategorie „Špitál “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špitál “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18025/4-2923
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Hradební 67
49°19′13,98″ s. š., 13°41′57,23″ v. d.
Špitál. Původně renesanční městský dům, z něhož se dochovala čelní stěna s trojúhelným trojetážovým stupňovitým štítem. Vnější (západní) zeď domu tvoří městská hradba, zpevněná opěráky. Patrový dům obdélného půdorysu stojící nad svahem. V roce 1954 byl dům zcela přestavěn a zmodernizován. Z původního domu zachovány jen obvodové zdi včetně severozápadní štítové a protilehlé sousední při domě čp. 68. Dochovaná severozápadní průčelní stěna vrcholí trojúhelným renesančním trojetážovým štítem, v prostřední části jsou proražena dvě menší okna.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Masné krámy (Q37281883)


Masné_krámy_Horažďovice.JPG
 
Kategorie „Masné krámy (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Masné krámy (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38411/4-2929
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Hradební, st. 75/2, 106–117, pp. 2760/1
49°19′12,8″ s. š., 13°41′58,53″ v. d.
Masné krámy. Protáhlé přízemní stavení obsahující 12 vedle sebe umístěných krámků, každý s klasicistními dveřmi a okenicí na prodejním okně. Objekt pravděpodobně již barokního původu, v dnešní podobě klasicistní. Bohatě dochovány původní truhlářské prvky.
 • masné krámy
 • bývalý domek porážky. Jihozápadně od masných krámků stojí ve dvoře menší hospodářská budova, která vznikla patrně v polovině 19. století. Svým jihozápadním průčelím je budova napojena na městské opevnění. Stavba čtvercového půdorysu s valbovou střechou krytou bobrovkami.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Hradební čp. 65 (Q31746539)


Horažďovice, dům čp.65.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16877/4-2947
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Hradební 65, Podbranská
49°19′12,92″ s. š., 13°42′0,06″ v. d.
Městský dům patrně již gotické dispozice, upravovaný barokně a klasicistně. Nárožní patrový dům zastřešený valbovou taškovou střechou. V hladce omítnuté fasádě v průčelí pravoúhlá okna; kolem celé nádvorní fasády probíhala v 70. letech 20. století dřevěná pavlač, která nyní chybí.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Podbranská čp. 58 (Q31746493)


Horažďovice, dům čp.58.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10391/4-4854
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Podbranská 58
49°19′12,47″ s. š., 13°42′0,04″ v. d.
Městský dům. Nárožní patrový dům s gotickými sklepy a obvodovým zdivem přízemí, upravený do dnešní podoby klasicistně. Patrový zděný omítaný volně stojící dům. Průčelí obrácené do Podbranské ulice je čtyřosé. Na severní straně západního dvorního průčelí navazuje krátké přízemní křídlo, kryté sedlovou střechou.

Památkově chráněno od 6. září 1993.

Podbranská čp. 57 (Q31746449)


Horažďovice (okres Klatovy ) (5).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27215/4-2939
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Podbranská 57
49°19′11,78″ s. š., 13°42′0,18″ v. d.
Městský dům, vzniklý v 19. století spojením 2 původně samostatných renesančních objektů. V budově dochována sgrafita, intaktní renesanční dispozice s dvojicí schodišť a renesanční klenby. V levé části domu i dvora probíhá městská hradba.
 • dům
 • dvorní trakt
 • spojovací objekt
 • stodola

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Trhová čp. 92 (Q31746746)


Horažďovice, dům čp.92.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17521/4-2950
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Trhová 92
49°19′11,86″ s. š., 13°42′2,77″ v. d.
Přízemní městský dům renesančního původu, upravený klasicistně a v závěru 19. století. V části interiéru zachovány renesanční klenby, v části klenby klasicistní. Průčelí novodobě upraveno. Přízemní dům se širokým průčelím. Vlevo je široké novodobé okno, dále čtvercový vjezd a tři novodobá okna.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Židovský hřbitov (Q10287092)


ŽH Horažďovice 04.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106331
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Odbojářů 990, Plzeňská, st. 401, pp. 766
49°19′43,79″ s. š., 13°42′14,67″ v. d.
Židovský hřbitov je z počátku 19. století. Na poměrně velké ploše 3097 m² je dochováno téměř 400 náhrobků, z nichž 93 náhrobků barokního typu sem bylo přeneseno ze staršího hřbitova ze 17. století, který byl zrušen ve 20. letech 20. století. Nejstarší náhrobek s viditelným textem pochází z roku 1684. Hřbitov byl restaurován v letech 1989–1991.

Památkově chráněno od 1. února 2019.

Boží muka (Q37281751)


Boží muka severně od Horažďovic (Q37281751).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26724/4-2920
Pam. katalog
MIS
Horažďovice pod Loretou, pp. 2730/10
49°19′44,91″ s. š., 13°41′57,13″ v. d.
Zděná omítaná hranolová sloupová boží muka s nízkou jehlancovou stříškou, z počátku 18. století. Ve vrcholu stříšky železný dvouramenný jetelový kříž, vespodu zdoben dvěma drobnými ptáčky a zkříženými květy.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Poutní kaple svaté Anny (Q37281940)


Horažďovice - poutní kaple sv. Anny za městem.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne in Svaté Pole (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Anne in Svaté Pole (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19187/4-2956
Pam. katalog
MIS
Horažďovice cca 1 km jižně od Horažďovic, st. 323, pp. 1740/4
49°18′33,31″ s. š., 13°43′1,74″ v. d.
Poutní kaple sv. Anny. Raně barokní poutní kaple nad pramenem, situovaná na terase přístupné dvouramenným schodištěm. Objekt upraven klasicistně. Interiér zaklenut křížově, kaple obklopena ochozem s plackovými klenbami. V přední stěně terasy dvířka k prameni.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

K. ú. Zářečí u Horažďovic

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most (Q37281899)


Horažďovice - most přes mlýnský náhon.jpg
 
Kategorie „Stone bridge over the millrace in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stone bridge over the millrace in Horažďovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44195/4-4286
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Zářečská, přes mlýnský náhon v jihozápadní části města u zámku, Zářečí u Horažďovic, pp. 2464/2
49°19′19,41″ s. š., 13°41′52,03″ v. d.
Barokní kamenný silniční most podklenutý nízkým polokruhovým obloukem, doplněný samostatným menším mostkem pro pěší. Z poloviny 18. století. Překonává mlýnský náhon (Mlýnský potok) v jihozápadní části města u zámku.

Památkově chráněno od 15. ledna 1988.

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37281698)


Horažďovice - okres Klatovy (30).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Hořažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Hořažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27801/4-2953
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Zářečská, Zářečí u Horažďovic, pp. 2398
49°19′19,23″ s. š., 13°41′48,82″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého. Drobná barokní kaple s trojúhelným štítem a s pětibokým závěrem, zapojená do ohradní zdi. Na čelní straně hluboká nika s plastikou sv. Jana Nepomuckého. Datované chronogramem do roku 1729.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Obora na Chrástu (Q37281778)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103928
Pam. katalog
MIS
Horažďovice severozápadně od Horažďovic
49°20′1,34″ s. š., 13°40′58,56″ v. d.
Obora na Chrástu. Unikátně dochovaná lovecká enkláva se specifickým rostlinným i živočišným spektrem, postupně přeměněná na přírodně krajinářský park, s dochovanými historickými stavbami i oplocením v různých fázích destrukce. Jedna z mála dochovaných obor v kraji. Obora založena Švihovskými z Rýzmberka někdy v polovině 16. století (zmiňována 1566) v místě zaniklé vsi Chrást, počátkem 19. století přeměněna na přírodně krajinářský park. Uzavřená obora je situována asi 1,7 km severozápadně od města Horažďovice v katastrálním území Zářečí u Horažďovic ve volné mírně zvlněné krajině tvořené poli, loukami a lesy. Obora o rozloze 4,5 ha má tvar nepravidelného pětiúhelníka. Vymezena na severní straně plnou, z lomového kamene vyzděnou ohradní zdí, na jižní straně oplocením tvořeným zděnými kamennými sloupky s vloženými plaňkovými výplněmi. Jižní hranu obory lemuje příjezdová komunikace, na východní a severozápadní straně obora sousedí s loukami a zahradami, na severovýchodní straně přechází v les, Na západní straně na oboru přímo navazuje bývalé zahradnictví a hospodářský dvůr s ovčínem, dnes částečně využívaný k bydlení. v severovýchodní části obory je asi 0,5hektarový rybník s ostrůvkem a bohatým břehovým porostem. Severozápadně od rybníka dle starší dokumentace existoval na potoce ještě menší rybník, z nějž je dnes patrný pouze zbytek hráze. Ve východní části nad rybníkem vyrůstá (snad umělá?) vyvýšenina, v jejímž prostoru se uplatňuje řada technických doprovodných prvků, vzniklých pravděpodobně v souvislosti s romantizujícími úpravami obory v 19. století: do svahu vložené tarasní zídky, přírodní amfiteátr, z kamene vyzděná a cihelnou klenbou opatřená grotta a pod terénem procházející průlezná jeskyně, s navazujícími tarasními zdmi, akcentujícími příchod k jeskyni i východ z ní. Jednotlivé části obory spojuje poměrně hustá síť cest, sledující původní dobové komunikace, zachycené na starších historických mapách.
 • Zářečí u Horažďovic, pp. 1218, 1221/1–4, 1224, 1225/1–6, 1226, 1227/1–2, 1228–1231, 1232/2–3, 2391

Památkově chráněno od 27. května 2010.

Vyhlídka - gloriet (Q37281809)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103970
Pam. katalog
MIS
Horažďovice Zářečí u Horažďovic, st. 94
49°20′9,99″ s. š., 13°40′8,39″ v. d.
Vyhlídka - gloriet. Drobná šlechtická stavba počínajícího vrcholného baroka klasicizujícího směru v našem prostředí, postavená dle dochovaných architektonických detailů v závěru 17. století. Stavebníkem byl prakticky jistě hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka, tehdejší majitel horažďovického panství. Jednopatrová centrální stavba o půdorysu pravidelného šestiúhelníka. Uvnitř vpravo od vchodu v přízemí i úrovni patra jsou patrné zbytky někdejšího točitého schodiště. O něco dále v nároží jsou patrné zbytky komínového tělesa postaveného z podstatné části v síle stěny, tedy rovněž původního.

Památkově chráněno od 27. května 2010.

Svaté Pole

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 5 (Q33257534)


Svaté Pole (Horažďovice), house No 5 (02).jpg
 
Kategorie „House No 5 in Svaté Pole (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „House No 5 in Svaté Pole (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25164/4-2957
Pam. katalog
MIS
Svaté Pole Svaté Pole 5
49°18′8,61″ s. š., 13°42′59,33″ v. d.
Venkovská usedlost. Zděný statek z první poloviny 19. století s barokizujícím štítem obytného stavení, segmentem zaklenutou vjezdovou branou a brankou a dochovaným hospodářským zázemím. Uzavřená usedlost kolem obdélného dvora na půdorysu písmene U se vstupní branou. Vstupní průčelí má předzahrádky, vlevo je štítové průčelí obytné budovy s navazujícím hospodářským traktem v řadě. Proti bráně je zděná stodola a vpravo od vstupní brány špýchar, ke kterému je připojena zděná kolna a další hospodářský trakt.
 • obytné stavení
 • chlévy I
 • stodola
 • sýpka
 • kůlna
 • chlévy II
 • brána

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Návesní kaple (Q38141187)


Svaté Pole (okr. Klatovy), kaple návesní od severovýchodu.JPG
 
Kategorie „Village chapel in Svaté Pole (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Village chapel in Svaté Pole (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52180/4-5316
Pam. katalog
MIS
Svaté Pole náves, pp. 277/1
49°18′10,37″ s. š., 13°43′0,33″ v. d.
Menší návesní kaple obdélného půdorysu se zaoblenými rohy a volutovým štítem, ze závěru první čtvrtiny 19. století. Střecha sedlová s pálenou krytinou, v polovině hřebenu za štítem posazena čtyřboká věžička jehlancově ukončená.

Památkově chráněno od 21. listopadu 2002.

Boubín

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Návesní kaple (Q37013463)


Boubín (Horažďovice), chapel (02).jpg
 
Kategorie „Chapel in Boubín (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel in Boubín (Horažďovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51972/4-5283
Pam. katalog
MIS
Boubín náves, st. 27
49°18′2,82″ s. š., 13°41′45,98″ v. d.
Drobná zděná návesní kaple s odsazeným půlkruhovým závěrem, završená na čelní straně zděným štítem s volutovými křídly. Na hřebeni střechy sanktusová věžička. Lidová architektura 19. století.

Památkově chráněno od 15. května 2002.

Strojní cihelna (Q108045507)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106724
Pam. katalog
MIS
Boubín při cestě do Horažďovic, st. 30, 31/1–2, 32, 33, 68, pp. 196/1–2, 196/5, 196/9, 373
49°18′13,3″ s. š., 13°41′50,4″ v. d.
Dvoukomorová cihelna s 16 metrů vysokým komínem, navazujícími provozními budovami a přilehlým prostorem hliniště. Ojedinělý příklad v podstatě kompletně dochovaného historického cihlářského pracoviště z 30. let 20. století.
 • pec s komínem
 • kolna I, pilířová kolna se sedlovou střechou
 • lisovna s kolnou, zděná budova lisovny se strojovnou a přiléhající otevřenou kolnou pro skladování polotovarů

Památkově chráněno od 20. července 2021.

Třebomyslice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 26 (Q33257978)


Třebomyslice 26.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34277/4-3448
Pam. katalog
MIS
Třebomyslice Třebomyslice 26
49°20′55,4″ s. š., 13°40′10,81″ v. d.
Venkovská usedlost s obytným stavením opatřeným dvojicí obloučkových štítů s věžičkami, inspirovaných renesančními vzory. Lidová barokní architektura druhé poloviny 18. století. Venkovská usedlost na jihu obce při komunikaci se rozkládá na obdélném půdorysu. Na jižní straně dvora leží obytné stavení s navazujícími chlévy. Východní stranu dvora uzavírá stodola, která kolmo navazuje na chlévy. Původní brána s brankou zbourány, dnes plechová vrata.
 • obytné stavení s chlévy
 • stodola

Památkově chráněno od 27. března 1964.

Kaple s pamětním křížem (Q38146011)


Kaple v Třebomyslicích.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32585/4-3447
Pam. katalog
MIS
Třebomyslice jižní část obce, při silnici, st. 47, pp. 605/18
49°20′59,01″ s. š., 13°40′13,02″ v. d.
Návesní obdélná kaple s polokruhovým závěrem, trojúhelným štítem a hranolovou zvoničkou. Empirová stavba ještě barokního architektonického tvarosloví z poloviny 19. století. Před kaplí po pravé straně litinový pamětní kříž na kamenném podstavci z roku 1860.

Památkově chráněno od 27. března 1964.

Výklenková kaplička (Q38146021)


Kaplička v Třebomyslicích.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12543/4-4862
Pam. katalog
MIS
Třebomyslice v ohradní zdi čp. 3, pp. 10
49°20′55,61″ s. š., 13°40′10,03″ v. d.
Drobná barokní výklenková kaple s hlubokou nikou a volutovým štítkem, zakomponovaná do ohradní zdi venkovské usedlosti. Z konce 18. století. Mělká hranolová zděná kaplička, krytá sedlovou stříškou, je vložena do ohradní zdi usedlosti čp. 3. V přední části je hluboká nika, půlkruhově zakončená, v níž je umístěna socha světce. Nad profilovanou římsou je drobná, téměř obdélná nika, segmentově zaklenutá, zasklená, v níž je soška Madony.

Památkově chráněno od 15. srpna 1993.

Horažďovická Lhota

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple s pamětním křížem (Q37281998)


Kaple Horazdovicka Lhota.jpg
 
Kategorie „Kaple sv. Jana Nepomuckého (Horažďovická Lhota) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaple sv. Jana Nepomuckého (Horažďovická Lhota) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21962/4-2958
Pam. katalog
MIS
Horažďovická Lhota náves, pp. 508/1
49°21′18,19″ s. š., 13°40′51,66″ v. d.
Soubor drobné barokní kaple a litinového kříže na podstavci. Celek je výraznou dominantou návsi.
 • Kaple je osmiboká centrála s jehlancovou střechou se sanktusníkem, z 2. poloviny 18. století.
 • Pamětní kříž z roku 1873.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Babín

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37001514)


Babín, boží muka při silnici na Horažďovice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28527/4-2729
Pam. katalog
MIS
Babín při silnici na Horažďovice, pp. 234
49°20′30,19″ s. š., 13°43′34,79″ v. d.
Boží muka atypického tvaru z počátku 19. století. Masivní zděná stavba věžového typu, vyrůstající nad čtvercovým půdorysem. Vytvořena je ze dvou dílů – z hmotného a objemnějšího soklu, který je z čelní strany otevřen výklenkem, a ze štíhlejšího, odstupňovaného hranolu, ve vrcholu ukončeného nízkou jehlancovou stříškou. Ukončující horní partie oddělena drobnou římsičkou a ze tří stran opatřena malými výklenky pro svaté obrázky. Hmota celého hranolu se zaklání směrem od silnice. Výška cca 6 m, podstava 1,5 x 1,5 m. Na vrcholu božích muk je osazen drobný kovový křížek s rozdvojenými konci.

Památkově chráněno od 24. března 1964.

Komušín

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37425230)


KOMUŠÍN - kaplička.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15425/4-3073
Pam. katalog
MIS
Komušín náves, st. 12
49°21′43,07″ s. š., 13°45′48,45″ v. d.
Návesní obdélná kaple s půlkruhovým závěrem a polokruhem zakončeným štítem, fasády člení lisény a čabraky. Lidová sakrální architektura z počátku 19. století. Drobná kamenná stavba, posazena na vysoký sokl, omítnutá, krytá sedlovou střechou se sanktusníkovou polygonální vížkou.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Související články

Externí odkazy

Zdroj