Sahova rovnice

Sahova rovnice je významnou rovnicí ve fyzice plazmatu. Popisuje ionizační stupeň, který je závislý na rychlosti srážek částic plazmatu a tedy na teplotě. Má následující tvar:

kde , je stupeň ionizace, je ionizační potenciál, je teplota plazmatu a je Boltzmannova konstanta. Sahova rovnice je použitelná i pro plyny. Někdy se za jistý druh plazmatu považují i pevné látky (například kovy), které mají volné nosiče nábojů a vykazují kolektivní chování. Zde však počet volných nosičů náboje není určen Sahovou rovnicí.

Související články

Zdroj