Rešerše

Rešerše (z fr. recherche, hledání) může být:

  1. vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku
  2. soupis vyhledaných informací jako výsledek (1).

S rozvojem internetu a počítačových databází on-line se povaha rešeršní práce výrazně změnila a mnozí uživatelé si informace vyhledávají sami, pomocí počítačových vyhledávačů a databází. Odkazy na některé z nich viz níže, "Externí odkazy". Následující informace se vztahují především na profesionálně vytvářené písemné rešerše.

Písemná rešerše

Rešerše je sekundární dokument obsahující soupis záznamů dokumentů (rešerše dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (rešerše faktografická), vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů).

Druhy

  • retrospektivní – jednorázový pohled zpět
  • průběžné – sledování novinek
  • Rešerše textu je soupis subjektivně nejdůležitějších bodů a myšlenek textu. Vytváří se tak osnova textu, která slouží k rychlému pochopení a orientaci v tématu. Jedná se o práci tvořenou z citací a parafrází, u kterých se musí dbát na zachování významu rešerše v porovnání s výchozím textem.

Formální úprava rešerší

Podle ČSN 01 0198:

  • titulní list: název instituce, rešerše č. / rok, název, MDT, klíčová slova, zadavatel, zpracovatel, datum zadání / zpracování, počet záznamů, místo, rok
  • analytický list: druhy použitých dokumentů, časové vymezení, jazykové vymezení, území, uspořádání záznamů (abecedně, chronologicky, dle typu dokumentu), informační zdroje
  • záznamy: anotované, pokud si přeje uživatel (záznamy je nutno uvádět ve formální úpravě předepsané normou ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části)

Odkazy

Literatura

  • Pičman, D., Patentové a známkové informace a rešerše. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2004 – 207 s. ISBN 80-86855-03-1

Související články

Externí odkazy

Zdroj