Geovědy

Vědy o Zemi je souhrnné označení pro vybrané přírodní vědy, jejichž hlavní předmět zkoumání je planeta Země nebo její součásti („sféry“).

Výzkumem Země se zabývá mnoho vědních oborů. Jejich zkoumání se přitom liší nejen věcným předmětem (tj. jakou „sféru“ zkoumají), ale i různými hledisky přístupu (tj. v jaké souvislosti je Země nebo její část předmětem zkoumání) a různou metodologií. Tyto obory se etablovaly jako samostatné vědy, existují však mezi nimi značné mezioborové přesahy a jejich vymezení a mezioborové hranice je proto potřeba považovat za přibližné.

Vědy o Zemi:

  • Geologie – zkoumá stavbu a složení Země se zaměřením na strukturu a složení zemské kůry a procesy, které složení a strukturu utvářely a nadále přetvářejí. Někdy se jako samostatné vědy o Zemi vyčleňují její obory:
  • Hydrologie – zabývá se hydrosférou Země (povrchovým i podpovrchovým vodstvem, ledem i atmosférickou vodou). Někdy se jako samostatné vědy o Zemi vyčleňují její obory:
  • Meteorologie a klimatologie – zabývají se atmosférickými jevy a podnebím
  • Geografie – zabývá se popisem objektů krajinné sféry (světadíly, moře, pohoří, řeky, státy, lidská sídla apod.), jejich vzájemných vazeb a časového vývoje
  • Geodézie a kartografie – zabývají se zkoumánímím tvarů a rozměrů Země i přírodních objektů na ní a jejich zobrazováním.

Související vědní obory, které mezi vědy o Zemi zpravidla řazeny nejsou:

Související články

Externí odkazy

Zdroj