Elektronické portfolio

Elektronické portfolio (také e-portfolio, digitální portfolio nebo online portfolio) je soubor dokumentů a jiných objektů v elektronické podobě spravovaný uživatelem a publikovaný obvykle na webu. E-portfolio může vedle samotného textu obsahovat také multimediální prvky (např. videa, animace apod.), dále příspěvky na blogu nebo odkazy na jiné dokumenty či webové stránky.

E-portfolio ukazuje nejenom dosažené schopnosti, dovednosti, úspěchy, ale může být neustále doplňováno o další vyřešené projekty či nově nabyté (profesní) kompetence.[1] Hlavním účelem e-portfolia může být demonstrace úspěchů jednotlivce, záznam jeho pokroků a stanovených cílů, progres v procesu osobního rozvoje a reflektivního učení.[2]

E-portfolia ve vzdělávání

Typy e-portfolií

Vzhledem k různým oblastem využití e-portfolií ve vzdělávání, je můžeme rozdělit do tří obecných kategorií:[1][3]

 • Rozvojová – umožňují monitorovat žákův pokrok v určité oblasti a v určitém časovém období; obsahují žákovské práce, sebehodnotící poznámky, zpětnou vazbu od učitelů i spolužáků
 • Hodnoticí – slouží k hodnocení práce žáka a popisu toho, jak se jeho práce průběžně vyvíjela; ukazuje silné a slabé stránky žáka s ohledem na cíle daného předmětu či kurzu
 • Prezentační – jejich cílem je prezentace nejlepších prací studenta, vytváří se zpravidla na konci studia a slouží jako podklad k přijímacímu řízení (do zaměstnání nebo např. na umělecké školy)

Většina portfolií však nejsou pouze jedním z výše zmíněných typů, ale kombinací všech. V takovém případě mluvíme o tzv. hybridním portfoliu.

Funkce e-portfolií

Seznam funkcí elektronických portfolií:[4]

 • Plánovat vzdělávací programy
 • Doložit znalosti, dovednosti, schopnosti a učení
 • Sledovat vývoj v rámci programu
 • Najít práci
 • Evaluovat kurz
 • Monitorovat a vyhodnocovat program

Mnohé e-portfoliové modely kombinují výše zmíněné kategorie a funkce. Studentské e-portfolio například umožňuje předvést úspěchy daného jedince, sdílet je s případným budoucím zaměstnavatelem nebo dokumentovat specifické učební výsledky v kurzu.

Nástroje pro vytvoření e-portfolií

 • Mahara[5][6] je systém, který mj. umožňuje tvorbu a správu online portfolia, přičemž je zaměřen na oblast vzdělávání, celoživotního učení, nebo také profesního vzdělávání. Jedná se o podpůrný nástroj pro autoregulované učení – poskytuje prostor pro prezentaci výsledků vzdělávání, dovedností a kompetenčních předpokladů jedince. Mahara umožňuje třídit obsah portfolia a nabízet jeho vybrané části definované skupině příjemců[7] (např. budoucím zaměstnavatelům, přátelům, pedagogům apod.).
 • Digifolio
 • OpenSchool ePortfolio
 • Foliotek
 • Educa

E-portfolia ve výzkumu

V roce 2013 provedli výzkumníci z USA studii[8] ve 13 různých zemích, jejímž cílem bylo zmapovat využívání informačních technologií (ICT) u studentů vysokých škol. E-portfoliím a jejich využití se studie věnuje pouze okrajově, přesto přináší zajímavá data:

 • Pro většinu studentů jsou e-portfolia stále v experimentální fázi
 • Téměř polovina (46 %) studentů nevyužívá e-portfolia ve výuce vůbec, 39 % z nich je využívá pouze v jednom kurzu či příležitostně, v budoucnu je nemají v plánu využívat více

Data z dlouhodobého výzkumu ukazují, že využívání e-portfolií dramaticky vzrostlo od roku 2010, kdy byli respondenti na tento druh technologií poprvé dotazováni. Vzhledem k tomuto dramatickému vzrůstu však data ukazují, že mezi roky 2012 a 2013 využití e-portfolií u studentů stagnovalo. Autoři studie však předpokládají, že v budoucnu může u studentů zájem o e-portfolia vzrůst vzhledem k jejich funkci nástroje pro dokumentaci dovedností, znalostí, zkušeností a kompetencí.

Reference

 1. a b Škyřík, P., Rambousek, J., Sudický, P. et Zounek, J. E-learning učení (se) s online technologiemi. 2012. Praha: Wolters Kluwer
 2. Effective Practice with e-Portfolios. 2008. JISC
 3. Straková, J. Typy portfolií a jejich využití ve výuce [online]. 2010. Metodický portál RVP. Dostupné online.
 4. Lorenzo, G., Ittelson, J. Overview of E-Portfolios. 2005. Educause Learning Initiative. Dostupné online. Archivováno 9. 3. 2016 na Wayback Machine.
 5. Oficiální webové stránky Mahary. Dostupné online.
 6. Hušek, J. Digitální portfolio v Mahaře [online]. 2014. Metodický portál RVP. Dostupné online.
 7. Mudrák, D. E-portfolio jako součást online vzdělávacího prostředí. 2008. Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická fakulta
 8. Dahlstrom, E., Walker, J.D., Dziuban, Ch. ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology. (Research Report). 2013. Louisville, CO: EDUCAUSE Center for Analysis and Research Dostupné online. Archivováno 12. 1. 2016 na Wayback Machine.

Zdroj