Akademický senát

Akademický senát (možno též uvádět jako zkratku AS) je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje vysokoškolský zákon (tedy zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) [1][2] na každé veřejné vysoké škole.

Jako „velký senát“ nebo „univerzitní senát“ bývá označován akademický senát celé univerzity, zatímco jednotlivé fakulty mají fakultní senáty (tzv. „malé senáty“).

AS vysoké školy

Struktura a řízení akademického senátu

Jeho členy volí ze svých řad akademická obec dané vysoké školy (tedy studenti i pedagogové). Akademický senát veřejné vysoké školy má vždy nejméně 11 členů, z toho alespoň třetinu, maximálně však polovinu tvoří studenti. Funkční období zvolených zástupců může být maximálně tříleté.

V čele akademického senátu obvykle stojí předseda a místopředsedové. V rámci senátu také zpravidla fungují dílčí orgány, např. komise [3] zaměřené na určitou oblast činnosti (legislativní, ekonomická, studijní, personální ...). Konkrétní počet členů v senátu a orgány senátu si stanovuje každá vysoká škola vlastním vnitřním předpisem – volebním řádem a jednacím řádem příslušného akademického senátu.

Kompetence a činnost akademického senátu

Akademický senát veřejné vysoké školy zejména:

 • usnáší se na návrhu jmenování rektora, případně jeho odvolání z funkce
 • schvaluje rozpočet dané vysoké školy a kontroluje využívání finančních prostředků této instituce
 • schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí a má také pravomoci vnitřní předpisy za určitých podmínek rušit
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření
 • schvaluje hodnocení vysoké školy
 • schvaluje strategický záměr vysoké školy a jeho každoroční plán realizace
 • schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané vysoké školy
 • vyjadřuje se k záměru rektora jmenovat prorektory a k podnětům a stanoviskům správní rady dané vysoké školy
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy

Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Rektor má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost rektora je také předseda akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.

Pokud se vysoká škola člení na fakulty, musí na každé z nich podle zákona fungovat samosprávný zastupitelský akademický orgán - tedy akademický senát fakulty.

AS fakulty vysoké školy

Akademický senát fakulty je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje zákon o vysokých školách [1] (§ 23 odst. 2 a § 25 odst. 1 písm. a/) na každé fakultě veřejné vysoké školy.

Struktura a řízení akademického senátu fakulty

Jeho členy volí ze svých řad akademická obec dané fakulty (tedy studenti i pedagogové). Fakultní AS má vždy nejméně 9 členů, z toho alespoň třetinu, maximálně však polovinu tvoří studenti. Funkční období zvolených zástupců může být maximálně tříleté.

V čele fakultního senátu stojí zpravidla předseda a místopředsedové. V rámci senátu také obvykle fungují dílčí orgány, například komise zaměřené na určitou oblast činnosti (ekonomická, legislativní, komise pro PR, sociální komise apod.) nebo kurie [4] či komory [5] podle příslušnosti ke studentské či pedagogické části akademické obce. Konkrétní počet členů v senátu a orgány senátu si stanovuje každá fakulta sama vlastním vnitřním předpisem - volebním a jednacím řádem akademického senátu.

Kompetence a činnost akademického senátu fakulty

Akademický senát fakulty zejména:

 • usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání
 • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou
 • schvaluje strategický záměr vysoké školy
 • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
 • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat proděkany
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je také předseda fakultního akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.

Odkazy

Reference

 1. a b www.msmt.cz [online]. [cit. 01-07-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 30-06-2013. 
 2. Zákon o vysokých školách (§ 7 odst. 1 písm. a/)
 3. Archivovaná kopie. cuni.cz [online]. [cit. 2010-07-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-06-23. 
 4. http://www.ff.cuni.cz/FF-8317.html#textanch3
 5. http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/as/12.htm orgány senátu - komory

Související články

Externí odkazy

Zdroj